Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.08.2021

Дейностите по селско и горско стопанство се осъществяват от служители в Дирекция “Общинска собственост и пазарни отношения" /ОСПО/

Основните дейности са:

1. Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки от емлячните регистри.
2.  Издава на удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи.
3. Осъществява контрол по приложението на чл. 34 от ЗСПЗЗ, участвува в комисия по изземване на неправомерно ползвани земеделски земи и изготвяне на заповеди за това, както и актове за нанесени щети и нарушения.
4. Събира и обобщава информация за НСИ и областната служба “Земеделие и гори”, относно растениевъдството и животновъдството в общината.
5. Води регистър на пчеларите в общината.
6. Осъществява контакти с кооперации, фирми, животновъди и земеделски производители в рамките на правомощията си за подпомагане и развитие на производството.
7. Изготвя предложение до Общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и гори, общинска собственост.
8. Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем и разпореждане със земеделски земи и гори,  след решение на ОбС и подготвя съответните договори за отдаване под наем.

https://www.livechatalternative.com/