Z6_PPGAHG800PA630QJN6VN9S2MK2
Z7_PPGAHG800PA630QJN6VN9S2MK3
Общи устройствени планове Подробни устройствени планове Протоколи от ОЕСУТ Разрешения за строеж Контрол по строителството Изменения на кадастрални планове Обявления и съобщения по ЗУТ

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.04.2022

Дирекция „Териториално-селищно устройство и евроинтеграция“  /ТСУ и ЕИ/ е специализирана администрация, включваща дейностите по териториално-селищното устройство, архитектура, строителството, екология, управление на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, ОМП и др.,

Основни дейности:

 1. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в закона /ЗУТ/ и др.  нормативни  актове свързани  със земята.
 2. Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа.
 3. Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията  за изработване на подробни устройствени планове /ПУП/ и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи , регистъра  на взетите решения  за  изработване  на ПУП и др.
 4. Организира и подпомага дейността на общински експертен съвет /ОбЕСУТ/ , включително  експертизи и становища по внесени проекти.
 5. Организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, общи и подробни устройствени планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите.
 6. Извършва текущо попълване и промени на действуващите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастрална карта и имотен регистър.
 7. Изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на подробните устройствени  планове.
 8. Организира обявяването на общо устройствените кадастрални, застроителни, регулационни и нивелетни планове.
 9. Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост по данни на службата по вписванията.
 10. Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра.
 11. Съхранява всички налични общоустройствени, , застроителни кадастрални и регулационни планове за вертикална планировка и техните изменения в техническия архив.
 12. Участвува в приемателни комисии за приемане на геодезическите видове работи.
 13. Проучва и предлага решение по постъпили жалби относно ОУП и ПУП.
 14. Издава скици, справки и удостоверения за идентичност за случаите предвидени в закон или друг нормативен акт
 15. Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти.
 16. Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво на строеж и контролира изпълнението им.
 17. Контролира и извършва  действията по разполагане  и преместване на временни  търговски обекти рекламни елементи и съоръжения,  и  по специалното ползване на  пътищата.
 18. Подготвя становище за изработване  на ПУП и задания за  проектиране.
 19. Води регистър на озеленените площи.
 20. Осигурява и извършва  дейностите по  безопасност  на движението. 
 21. Заверява протоколите за откриване на строителна площадка.
 22. Осъществява контрол в строителство, относно достигнатите проектни нива.
 23. Изготвя одобряването на проектите  и издаване  на строителни разрешителни.
 24. Уточнява и определя административните адреси, съгласувано с дирекция “АПНО”.
 25. Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
 26. Предлага административни наказания за нарушителите на нормативните актове, уреждащи въпросите по Устройство на територията
 27. Контролира и отчита индивидуалното жилищно строителство и строителството в земите за земеделско ползване. Одобрява проекти и издава разрешителни за строителство на постройки за сезонно ползване.
 28. Издава разрешение за аварийни разкопавания на улици и други площи по установен ред и осигурява извършването на аварийно възстановителни работи на обектите с общинско значение.
 29. Изготвя  документите за въвеждане на обектите  от  ІV в V категория в експлоатация.
 30. Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината. 
 31. Води  регистрите на заповедните книги за строежите.
 32. Извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти.
 33. Съставя  констативни  актове за  нарушения и извършва контрол  по незаконното строителство.
 34. Възстановява собствеността върху земеделските земи  по §4 от ЗСПЗЗ.
 35. Организира и контролира спазването на нормативните и технически изисквания по охрана на труда и противопожарна защита в сградите на общинската администрация и кметствата
 36. Внася предложение за одобряване на транспортната схема на общината, разработва условия и провежда конкурси между превозвачите заедно  с Дирекция „ ОСПО ”.
 37. Участва с идейни и готови проекти пред европейските фондове  и програми към Европейския съюз и други фондации за осигуряване финансиране на важни общински обекти.
 38. Поддържа контакти с представителите на  фондове, консултантски и проектантски фирми при изпълнение на приоритетните програми и задачи на общината за трансгранично сътрудничество и евроинтеграция.
 39. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталовото строителство / жилищно, просветно, здравно, социално и други/ на територията на общината.
 40. Съгласува проекти на инженернта инфраструктура и благоустрояването в общината.
 41. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инфраструктурата на общината и за обектите, общинска собственост за поддръжка и основен ремонт.
 42. Подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност.
 43. Подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции.
 44. Проверява договорите на проектанти и строители преди сключването им.
 45. Извършва проверка и подготвя докладни, становища и отговори на писма, молби, сигнали и жалби, свързани с дейността на дирекцията.
 46. Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с неправителствени екологични и природозащитни организации и движения;  научната общност и фирми със специалисти в областта на екологията.
 47. Изготвя задания на проекти за озеленяване.
 48. Въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците.
 49. Подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигуряват контрол по същата дейност.
 50. Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време.
 51. Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност.
 52. Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение.
 53. Подпомага формированията по “Гражданска защита” при осъществяване дейността им.
 54. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане общината от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии.
 55. Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по ОМП ,бедствията и авариите.
 56. Осигурява дейностите по гражданска защита на населението при бедствие и аварии.
 57. Осигурява охраната на сградата на общината, организира пропусквателния режим на общината.
 58. Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация , работата със секретни материали и защитата  на лични данни.
 59. Подпомага Общинския съвет по ред и сигурност, организира експлоатацията и подръж ката на авто-парка на общината и представя автомобилите на ежегодни и военни прегледи.
 60. Приема заявления/искания  за комплексни административни услуги по всички възможни канали /писмено, устно, по интернет, с цифров подпис, на място в ОА/  и изпраща на клиентите индивидуалните административни актове, по посочен от  тях начин и място /на посочен адрес чрез лицензиран пощенски  оператор, на посочен имейл или на място  в администрацията/. Извършва и приема услуги участващи в  комплексни такива с други администрации.
https://www.livechatalternative.com/