Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24N6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C93

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Финансово-счетоводна дейност

 1. Изготвя бюджетни  прогнози за следващи периоди.
 2. Оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината.
 3. Изготвя проекта за инвестиционна програма на общината и отчета за нейното изпълнение.
 4. Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства.
 5. Извършва  текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити.
 6. Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на МФ.
 7. Следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет.
 8. Организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.
 9. Изготвя бюджетни  прогнози за следващи периоди.
 10. Изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата,съгласно утвърдения бюджет.
 11. Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет и следи  за  правилното  начисляване   и опериране  на  ДДС.
 12. Изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно Закона за счетоводството и НСС.
 13. Организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно Закона за счетоводството и Вътрешните правила и номенклатури на  общинската администрация Брезник.
 14. Подпомага  кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности.
 15. Организира, осъществява и финансира материално-техническото снабдяване на общинската администрация, 
 16. Изпълнява и контролира прилагането на системата за финансово управление и  контрол и на  документооборота.
 17. Организира вътрешно ведомствен контрол по разходването на бюджетни средства, стопанисване на активи, превантивна дейност и методическо ръководство на контролната дейност.
 18. Упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразното изразходване на бюджетни средства.
 19. Осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи.
 20. Финансира и контролира социалните дейности, осъществявани от общината /домашен социален патронаж, клубове на пенсионерите, общински трапезарии, рехабилитация на хора с увреждания, дейности по  програмата за закрила на детето и др./
 21. Координира и контролира дейността на общинските здравни заведения и медицински работници по  провеждане на  общинската здравна политика на територията на общината съвместно с регионалните структури на МЗ, РЗОК и др.
 22. Упражнява контрол върху обслужващите финансови звена в образованието, здравеопазването и социалните дейности .
https://www.livechatalternative.com/