Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Основни дейности

1. Разработва общински стратегии за развитие на образованието и реализира програми, свързани с постигането на целите на националната и общинската образователна политика и изисквания;
2. Формира, анализира и провежда политики, обезпечаващи образователните процеси в системата на средното образование, детските градини и прави предложения за оптимизирането ѝ;
3. Организира, координира и контролира обхвата на децата в подготвителните групи в детските градини и училища и задължителното обучение до 16-годишна възраст в общинските училища;
4. Координира и контролира дейността на общинските детски заведения, в сферата на компетенциите си, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове;
5. Участва в работата на експертни комисии, обществени съвети на детски градини и училища, постоянни комисии към Общински съвет, както и други, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове; 
6. Участва в комисии и работни групи, съгласно Заповеди на Кмета на Общината и на Началника на РУО - Перник. 
7. Поддържа връзки със съответните специалисти от Министерство на образованието, Министерството на науката, културата, РУО - Перник и други по осъществяване на дейността си.
8. Организира и контролира дейностите, свързани с финансирането на детските градини и училищата, чрез прилагане на делегирани бюджети и изпълнението на общинската програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и реализирането на местните политики;
9. Участва в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
10. Организира и координира дейностите на общината по етническите и демографските въпроси;
11. Разпределя финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование;
12. Организира здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;
13. Води регистър на общинските детски градини, в който служебно се вписват общинските детски градини.
14.Изготвя общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
15.Координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
16.Участва в координацията и реализирането на връзките на общината с хуманитарни и благотворителни организации от страната и чужбина.

https://www.livechatalternative.com/