Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.04.2023

Състав на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Брезник

Председател:   Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник 

Секретар: Румяна Кръстева - мл.експерт "ОКВСТЗСМД"

Членове:

1. Милен Миленков – гл. юрисконсулт на община Брезник ;
2. Даниел Владимиров – инспектор ДПС към РУ - Брезник;
3. Ивелина Ангелова – директор на ОУ “Хр. Смирненски“ с. Ноевци;
4. Емилия Мартинова –  гл. социален работник в Отдел „ЗД”;
5. Милена Тинкова - социален работник в Отдел „ЗД”;
6. Евелина Антова – педагогически съветник в СУ „В. Левски”;
7. Ирена Асенова – обществен възпитател;
8. Емилия Вълова – обществен възпитател;
9. Емилия Малинова – обществен възпитател;
10. Александър Маламов – обществен възпитател;
11. Борис Борисов – обществен възпитател;
12. Даниела Захова – здравен медиатор
   

Отчетен доклад на МКБППМН за 2023 г.
Дата на публикуване: 06.03.2024

Отчетен доклад на МКБППМН за 2022 г.
Дата на публикуване: 24.04.2023

Отчетен доклад на МКБППМН за 2021 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022

Отчетен доклад на МКБППМН за 2020 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022

Отчетен доклад на МКБППМН за 2019 г.
Дата на публикуване: 18.05.2021

https://www.livechatalternative.com/