Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Община Брезник предлага две социални услуги от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. 

Предлагат се и общински социални услуги - Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня.

Основни дейности

1. Извършва анализ на потребностите от социални услуги в общината и планира социалните услуги на общинско ниво;
2. Провежда общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с решенията на общинския съвет;
3. Организира, координира и контролира дейностите на социалните заведения, второстепенни разпоредители с бюджетни средства;
4. Координира и разработва проекти в областта на социалните дейности;
5. Координира и контролира изпълнението на дейностите в Социалната програма на Общината;
6. Извършва проверки по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и доставчици на социални услуги и изготвя отговори по тях;
7. Координира съвместната дейност на общината с благотворителни и други организации в областта на социалните дейности;
8. Изготвя доклади и предложения до Общински съвет;
9. Изготвя предложения до Общинския съвет за разкриване, закриване, промяна на капацитета на социалните услуги.
10. Изготвя и взема участие в разработването на стратегически планове и програми за развитие на социалните услуги на местно и областно ниво;
11. Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на държавните институции на местно ниво, представители на бизнеса, българската православна църква и медиите за реализиране на социалните услуги на територията на общината;
12. Организира и провежда конкурси за предоставяне управлението на социалните услуги на външни доставчици - неправителствени организации или български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
13. Осъществява контрол по спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги, съгласно законоустановените норми на доставчиците на социални услуги на деца, възрастни и лица с увреждания, делегирани от държавата и местни дейности като изготвя протоколи и доклади;
14. Подготвя и реализира проекти и програми в социалната сфера и сферата на заетостта;
15. Работи по реализиране на приемната грижа;
16. Съдейства на Националната комисия за създаване на местни комисии за борба с трафика на хора;
17. Поддържа актуална информация за всички социални услуги, които се предоставят на територията на общината и я предоставят на Агенция социално подпомагане;
18. Изработва предложение за годишен план за социалните услуги;
19. Информира и консултира гражданите по различни проблеми и ги насочва за ползване на социални услуги;
20. Извършва проверки по постъпили жалби, сигнали и предложения и отговаря на молби и жалби на граждани по поставени социални проблеми
16.Осъществява връзка и координация с Комисията за защита от дискриминация и работи по тези въпроси в Община Брезник.
17. Участва в екипи и комисии свързани с хуманитарни и благотворителни организации от страната и чужбина.
18.Поддържа активни контакти с не правителствени организации за ползотворното сътрудничество и решаване па обществено значими проблеми;

https://www.livechatalternative.com/