Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Отдел “Местни  данъци  и такси”     /по структурата е в Дирекция „ ОСПО ”/

Център за административно обслужване /ЦАО/

гр. Брезник, ул."Елена Георгиева" №16

Гише №3

Работно време с клиенти

от 8 до 17ч. Тел: 07751/2010 -  вътрешен 124 и тел.: 07751/3950

Основни функции:

1.    Приема и обработва данъчни декларации по  облагане доходите, наследствата, жилищните имоти ,даренията, превозните средства и др.
2.    Издава данъчни  оценки и удостоверения на гражданите относно недвижими  имоти, МПС, незавършено строителство, наследството, наличие и липса  на данъчни  задължения  и др.
3.    Планира  приходите от местни данъци и такси.
4.    Води регистрите  свързани  с МДТ и ценните  книжа  свързани с  дейността.
5.    Инкасира данъците и таксите, издава  актове и  наказателни  постановления за  административни  нарушения на данъкоплатците и изпраща покани за доброволно и принудително събиране.
6.    Осъществява администриране на данните в системата и изготвя необходимите справки и осчетоводява  дейността  си.
7.    Организира, съхранява  и поддържа  архива  на  МДТ.
8.    Осигурява правомерен достъп до информация на другите звена от администрацията, МВР и др. за целите на  комплексно административно  обслужване.
9.    Извършва  ревизионни проверки за достоверност на декларираната информация на терен.
10.  Приема заявления/искания за комплексни административни услуги по всички възможни канали /писмено, устно, по ел. поща, с цифров подпис, на място в ОА/  и изпраща на клиентите индивидуалните административни актове, по посочен от  тях начин и място /на посочен адрес чрез лицензиран пощенски  оператор, на посочен имейл или на място  в администрацията/. Извършва и приема услуги участващи в  комплексни такива с други администрации.

https://www.livechatalternative.com/