Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KK7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12146

План за действие за общинските концесии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Политиката за общинските концесии се определя от общинския съвет, който приема с решение План за
действие за общинските концесии на територията на Община Брезник

Кметът на община Брезник изпълнява политиката за общински концесии на територията на общината и осъществява правомощията на концеденти за общинските концесии; прави предложения до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за общинските концесии; извършва мониторинг и контрол на сключените от тях концесионни договори и ежегодно изготвя и внася за одобрение в общинския съвет отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на 2 сключените от тях концесионни договори. Кметът на общината прави предложения до Координационния съвет за приемане на насоки за отстраняване на проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори, и публикуват в Националния концесионен регистър Плана за действие за общинските концесии.

https://www.livechatalternative.com/