Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2020 г. се приема от Общинския съвет на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС в изпълнение
на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 на Закона.

Програмата съдържа:
І. Очаквани приходи и разходи, свързани с управлението и разпореждане с имоти – общинска
собственост;
ІІ. Описание на имотите за продажба по ЗПСК;
ІІІ. Описание на имотите за продажба по ЗОС;
ІV. Язовири, отдадени на концесия;
V. Неземеделски имоти за отдаване под наем;
VІ. Земеделски имоти за отдаване под наем;
VІІ. Гори
Годишната програма на Община Брезник за управление и разпореждане с общинска
собственост за 2020 г. е отворена и може да бъде актуализирана през годината. 

https://www.livechatalternative.com/