Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Стратегията за управление на общинската собственост определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината в съответствие с плана за развитие на общината. Въз основа на тази стратегия всяка година се изготвят програмите за управление и разпореждане с общинската собственост. 

Целите, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост са формулирани и произтичат от генералната стратегическа цел, изведена в плана за развитие на общината за периода  2014 – 2020 г., а именно:
Преструктуриране и технологично обновяване на общинската икономика, постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот на населението.  

 

https://www.livechatalternative.com/