Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5
Структура и функции Процеси на вземане на решения Устройствен правилник Декларации по ЗПКОНПИ Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията Декларации по ЗПК

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.12.2023

Общинската администрация извършва административни услуги и комплексни административни услуги, някои от които могат да са интегрирани с други администрации или се извършват в общи центрове за предоставянето им,  при спазване принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридически лица административно обслужване. Работи за електронизирането на услугите и управлението, съгласно  нормативната  уредба.

https://www.livechatalternative.com/