Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

При работа с клиенти служителите от звената за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Брезник с Хартата на клиента, Вътрешни правила за административно обслужване, Етичния кодекс и Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация.

Община Брезник създава, поддържа и развива различни канали за обратна връзка с клиентите:
1.    пощенска кутия за коментари, похвали, оплаквания, жалби, за сигнали срещу корупция или предложения в ЦАО ;
2.    анкетни карти и форуми в интернет-страницата на Община Брезник;
3.    попълване на Анкетна карта в ЦАО;
4.    осигурена постоянна  безплатна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез „зелена слушалка“;
5.    осигуряване на приемно време на граждани и организации.
6.    възможност за извършване на електронни услуги по електронен път за клиенти чрез регистрация и/или универсален електронен подпис в интернет страницата на общината или  Единния портал за услуги на държавната  администрация;
7.    по обикновената и електронната поща obshtina_breznik@abv.bg или kmet@breznik.egov.bg;
8.    телефон 07751/2076- за разкриване на нередности и корупция;
9.    телефон 07751/2010 в. 105 - относно защита на лични данни и e-mail:ivan_bachvarov@abv.bg ;

 Община Брезник проучва и измерва и анализира удовлетвореността на потребителите не по-малко от два пъти годишно.
 В резултат на получената, анализирана и консултирана информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността на потребителите се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, неправителствените организации на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите действия и за резултатите от тях, а докладът се публикува до 1 март, на интернет страницата на общината.
В Община Брезник се ползват най-малко 5-те задължителни метода за обратна връзка съгласно НАО : 
1. извършване на анкетни проучвания;
2. провеждане на консултации със служителите;
3. извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
5. анализ на медийни публикации;

https://www.livechatalternative.com/