Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021

Кметът на общината назначава за срока на мандата си двама заместник кмета в съответствие с одобрената структура на общинската администрация.

Заместник кмет - Иван Бъчваров

Заместник-кмет Иван БъчваровРоден е 1981 год. в гр. Брезник.
Образование: Висше – ЮЗУ "Н. Рилски" - гр. Благоевград
Специалност: Право с придобита юридическа правоспособност
Тел: 07751 / 2010 вътр. 105
e-mail: obshtina_breznik@abv.bg
 

 

 

 

Заместник кмет - Мария Добревска

Заместник-кмет Мария ДобревскаРодена е 1967 год. в гр. Брезник.
Образование: Висше – спортно.
В мандат 2003 - 2007 е председател на Общински съвет - Брезник.
Целия трудов стаж е като учител в СОУ "В. Левски" гр. Брезник.
Тел: 07751 / 38 05
e-mail: dobrevska_m@abv.bg

 

 

 

Правомощия и функции на Иван Бъчваров, които допълнително се конкретизират с длъжностната характеристика

 1. Отговаря за  управлението на общинската  администрация  при отсъствието на  кмета на  общината и на основание изрична заповед за това  подписва документи, без такива с които се извършват разпоредителни сделки.
 2. Организира изпълнителната дейност на общинската администрация в сектора, за който отговаря /Дирекция ТСУ и ЕИ  и Дирекция  “Общинска собственост и пазарни отношения ” /ОСПО/, в областта на  строителството, евро-проектите, местните данъци и такси,  екологията, ОМП, класифицираната информация и лични данни. 
 3. Организира дейностите по подготовката, изготвянето, кандидатстването и защитата на проекти по оперативните програми финансирани  от структурните и кохезионния  фондове, както  и програми  на  отрасловите  министерства.
 4. Упражнява контрол и изисква от общинските органи и контролните такива, спазване на Наредба №1 за хигиенизирането и реда в населените места от общината.
 5. Взема решения върху екологията и чистотата в населените места на общината.
 6. Подпомага  общинските съветници по дейностите, касаещи сектора.
 7. Координира и насочва дейността на специализираните изпълнителни органи в администрацията по  ТСУ, строителство, проектиране  и  евроинтеграция.
 8. Участва в комисиите към общинската  администрация разглеждащи въпроси  от сферата му на дейност.
 9. Спазва и изисква спазването на законите и нормативните документи, отнасящи се до местното самоуправление и местната администрация и специалните закони  в  областта  в която  отговаря.
 10. Координира действията на  администрацията с органите по реда и  сигурността на  гражданите. 
 11. Организира изпълнението на задачите, произтичащи от законите, актовете на президента и министерски съвет.
 12. Организира разработването на стратегии, програми и планове  в областта  на  регионалното  развитие, строителството, инфраструктурата и др. и изготвя отчетни доклади за изпълнението  им. 
 13. Поддържа връзка с политически партии, НПО,  обществени организации и движения, с НСОРБ и други формации и органи на местното самоуправление в страната.
 14. Организира работата, упражнява ежедневен контрол и взема решения за дейностите по евро-интеграцията, проектирането, инвестициите, строителството.
 15. Организира дейностите по строителството и поддържането на общинската пътна мрежа. Осъществява координация по поддържането  на  републиканската пътна  мрежа на територията на общината.
 16. Ръководи и координира дейността на общинската администрация  в областта на екологията и сигурността,  неправителствените и научни общности в областта на екологията и държавните  органи  в областта за  която  отговаря.
 17. Подпомага и развива дейността по безопасност на движението.
 18. Ръководи транспорта на общинската  администрация и контролира  изпълнението  на  общинската транспортна  схема.
 19. Организира, ръководи, контролира и координира капиталовото  строителство  и следи за функционирането на  инженерната  инфраструктура в общината .
 20. Следи за законосъобразност и документиране на дейностите  в сектора.
 21. Координира дейностите  с други  институции и работата на кметовете на кметства  и кметските наместници  по дейностите за които отговаря..
 22. Участва в процеса  на  планиране, организиране  и контрол на дейността  на  общинските фирми и  предприятия  от сектора  за  който  отговаря.
 23. Извършва всички дейности, нормативно възложени му в т.ч. задължително, определените в Устройственият правилник, длъжностната  характеристика  и  заповедите  за  делегиране  на  права  и  задължения.
 24. Контролира записването  на  събитията  и  организирането  на  адекватни действия  в Регистъра  за бедствия  и  аварии.
 25. Разработва  стратегии и общински  планове по управлението на територията,  строителството и регионалното развитие. Организира и контролира дейностите по изпълнение на Общинския план за развитие до 2020г.  
 26. Упражнява ежедневен контрол и взема решения в дейностите по  прилагане  на устройствените планове в общината,  проектирането, транспорта.
 27. Контролира дейностите на разрешителните режими в сферата  за  която  отговаря в общинската администрация
 28. Контролира изпълнението на функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в ЗУТ, транспорта на територията  на  общината.
 29. Следи за законосъобразност и документиране на дейностите по одобрените проекти, устройствените планове и работата на Общинския експертен съвет и кадастъра и воденето на регистъра.
 30. Следи за законосъобразност и документиране на дейностите по одобрените проекти, устройствените планове и работата на Общинския експертен съвет , кадастъра и воденето на регистъра.
 31. Организира и ръководи  дейностите  по   безопасността на движението  и ръководи  комисиите по нея.
 32. Ръководи  дейността  и  участва  в комисии по  общинската транспортна  схема и  координира  с  Обл. Управител..
 33. Координира и насочва дейността на специализираните изпълнителни органи в администрацията, в т;ч в областта  на  общинската  собственост, общинските дружества, селско и горско  стопанство и  икономика.
 34. Разработва  стратегии и общински  планове за общинската собственост и икономическото развитие на общината.
 35. Участва в планирането, организирането и контрола на дейността на общинските търговски дружества в сферата  за  която  отговаря, както и в тяхното преструктуриране, с оглед подобряване ефективността от дейността и бизнес-програмите.
 36. Упражнява ежедневен контрол и взема решения в дейностите по  прилагане  на защита  на  потребителите  .
 37. Предприема действия и организира дейността по управление и разпореждане на общинската  собственост и участва в конкурсните и тръжни комисии.
 38. Контролира изпълнението на функциите и задачите по съобщенията  на територията  на  общината .
 39. Ръководи, контролира и организира дейностите по  следприватизационния контрол  .
 40. Ръководи, координира и контролира дейностите по общинските  концесии.
 41. Следи за законосъобразността  в дейностите по приватизацията и концесиите  и воденето  на  публичния  регистър за  тях.
 42. Ръководи дейностите и  организира  изпълнението  на задачите , свързани  със земеделието, горите и Натура 2000 .
 43. Ръководи  категоризацията на  търговските  обекти.
 44. Контролира  дейностите свързани  с обществените поръчки, спазването на вътрешните правила и поддържането на дневника на купувача.
 45. Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината

Правомощия и функции на Мария Добревска, които допълнително се конкретизират с длъжностната характеристика

 1. Организира изпълнителната дейност на общинската администрация в ресора, за който отговаря, а именно: социални, здравни, образователни, религиозни, спортни дейности  и дейностите свързани с младежта и  културата.
 2. Подпомага  общинските съветници по дейностите, касаещи сектора.
 3. Координира и насочва дейността на специализираните изпълнителни органи в администрацията работещи  в областта  на социалните дейности, спорта, културата , вероизповеданията, сигурността  и  борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, младежките дейности и др.
 4. Спазва и изисква спазването на законите и нормативните документи, отнасящи се до местното самоуправление и местната администрация и  сферата  за  която  отговаря.
 5. Организира изпълнението на задачите, произтичащи от законите, актовете на президента и министерски съвет.
 6. Разработва  стратегии, програми и общински  планове за социалните дейности, образованието, здравеопазването, културата, спорта.
 7. Поддържа връзка с политически партии, обществени организации и движения, с НСОРБ и други формации и органи на местното самоуправление в страната.
 8. Контролира дейности на разрешителните режими в сферата  за  която  отговаря в общинската администрация
 9. Следи за законосъобразност и документиране на дейностите по одобрените проекти в сферата за която отговаря.
 10. Координира работата на кметовете и наместниците по дейностите за които отговаря.
 11. Следи за доброто отношение и  качественото техническо  обслужване на населението от длъжностните лица , и спазване сроковете на услугите,  молбите и жалбите в сектора за който  отговаря.
 12. Ръководи  и координира дейността на общинската  администрация с държавните  органи и звена, в областите  за  които  отговаря.
 13. Извършва всички дейности, нормативно възложени му в т.ч. задължително, определените в Устройственият правилник и длъжностната характеристика и актовете за делегиране на правомощия.
 14. Координира действията на  администрацията с органите по работата с местната комисия за борба с  противообществените прояви на  малолетните  и непълнолетните и  обществените  възпитатели.
 15. Организира разработването  стратегии, програми и планове за социално-икономическото и духовно  развитие на общината.
 16. Организира разработването  стратегии, програми и планове в областта  на  туризма, здравеопазването, социалните  дейности  културата и др. и изготвя  отчетни  доклади за  изпълнението  им. 
 17. Организира работата, упражнява ежедневен контрол и взема решения за дейностите по образованието, културата, здравеопазването, спорта, туризма, вероизповеданията, социалния патронаж и др. хуманитарни и  социални дейности и  услуги.
 18. Работи за утвърждаване на самобитните традиции и спорта в общината.
 19. Участва  в  комисиите  по  разпределяне на   финансовите  средства по  читалища и организирането на празници като „ Видовден“, „Сурова“ и др..
 20. Полага грижи и работи по разработването на стратегии, планове, програми и проекти в областта на туризма, социалните  услуги  и здравеопазването.
 21. Следи осъществяването на  финансовия  контрол  върху  второстепенните  разпоредител  с  кредити , в сферата за  която  отговаря.
 22. Участва  в  разработването  на  проекти  на  вътрешни  нормативни  документи и наредби,  и  участва  в  защитата  им  пред  общинския  съвет.
 23. Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината.
https://www.livechatalternative.com/