Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

„Граждански мониторинг на младежките политики в община Брезник“ договор № BG05SFOP001-2.025-0014-С01 финансиран по Оперативна програма: Добро управление, съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски Социален Фонд

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 03.05.2023
Анкетно проучване
Дата на публикуване: 25.04.2023

Анкетно проучване - учаща младеж
Дата на публикуване: 25.04.2023

Въпросник
Дата на публикуване: 25.04.2023

https://www.livechatalternative.com/