Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Топъл обяд в община Брезник“, процедура №BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд, регистрационен номер на договора: BG05SFPR003-1.001-0209-С01. Проектът се финансира по Програма за храни и основно материално подпомагане от Европейски социален фонд плюс

Дата на публикуване: 24.02.2023
Последна актуализация: 03.05.2023
Заявление – декларация /Приложение 1/
Дата на публикуване: 24.02.2023

https://www.livechatalternative.com/