Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2021

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове и условията на чл. 43 ал. 3 от ЗМСМА

Секретар на община - Иванна Венева

Роден е 1990 год. в гр. Перник

Образование: магистър - публична администрация

Тел: 07751 / 20 76

e-mail: ivanna_veneva@abv.bg

Секретарят на общината: 
1.    Организира дейността на общинската администрация.
2.    Отговаря за условията и реда на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите.
3.    Организира деловодството, документооборота. в общината и общинския архив.
4.    Отговоря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване /Дирекция АПНО и ФСХД, кметства и кметски наместничества/
5.    Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината.
6.    Следи за изготвянето и обнародването на актовете на общинския съвет и кмета на общината.
7.    Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите.
8.    Подготвя и организира местните референдуми и организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите.
9.    Организира и контролира осъществяването на Комплексно административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Секретарят има още следните основни задължения:
1.    Утвърждава вътрешните правила за реда и организацията на административното и комплексното обслужване на физическите и юридическите лица.
2.    Организира оценяване индивидуалния принос на служителите в администрацията.
3.    Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация. 
4.    В рамките на компетентностите си, осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и други институции по въпросите на обществения ред, и спазването на законността на територията на общината при масови прояви, митинги, събрания и други.
5.    Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с административното обслужване на физическите и юридическите лица , прилагането на АПК, Наредбата за административните услуги, Закона за администрацията, Кодекса на труда и Закона за държавния служител, и подзаконовите актове, свързани тяхното изпълнение.
6.    Събира информация и оферти за представляващи интерес за общината практики, проекти, семинари и др.обучения и ги  насочва  към ЧР и ТРЗ за осъществяване обучението на персонала.
7.    Организира  обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.
8.    Осъществява преки контакти с Общинския съвет и комисиите към него.
9.    Пряк ръководител е на кметовете на кметства и кметските наместници от общината и контролира дейността им по административното обслужване в селата.
10.    Ресорен /контролиращ/ ръководител е на Дирекция “АПНО и ФСХД”
11.    Секретарят на общината , или упълномощен от него служител с ръководни функции, може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики, към служителите, които задължително се утвърждават от Секретаря.
12.    Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове и кмета на общината.
 

https://www.livechatalternative.com/