Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени четири работни места:

Следи се за недопускане струпване клиенти на гишетата за обслужване. 

Гише №1 - Услуги по „Устройство на територията и строителство“ 

Гише №2 - Услуги по „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Гише №3 - Услуги по „Местни данъци и такси“ 

Гише №4 - Услуги по „Общинска собственост и пазарни отношения“ и каса

https://www.livechatalternative.com/