Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.01.2023

Чрез тази Харта общинската администрация поема ангажимент да спазва обявените
стандарти за качество на административното обслужване.

Хартата на клиента /№6/ е утвърдена със Заповед РД_2-459/21.06.2022 г.

Харта на клиента /актуализирана 2022 г./
Дата на публикуване: 13.01.2023

Харта на клиента
Дата на публикуване: 09.02.2021

https://www.livechatalternative.com/