Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

На тел.07751/2434 всеки гражданин може да провери състоянието на своята преписка, заведена в деловодството на община Брезник, посочвайки входящия номер на преписката.

https://www.livechatalternative.com/