Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Брезник са разработени на 
на основание чл.5а, ал.1 от Закона за администрацията и чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване. Одобрени са със Заповед № РД-2-299 /22.05.2020 г. на кмета на община Брезник и са в  сила от 01.06.2020 г.

Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Брезник служат за координиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.

https://www.livechatalternative.com/