Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2024

Адрес за кореспонденция:

обл. Перник, гр. Брезник, ул. Елена Георгиева 16,
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: kmet@breznik.egov.bg; obshtina_breznik@abv.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА БРЕЗНИК

Стая № Име, фамилия Длъжност / Дирекция вътр. телефон директен телефон мобилен телефон
20 Васил Узунов кмет 102 07751 24-34, факс 07751 38-45 0892222878
20 Мария Добревска зам. - кмет 103 Факс 07751 38-05 0895538167
28 Иван Бъчваров зам.- кмет 105   0893405680
21 Иванна Венева секретар на община 110 07751 20-76  
18 Милен Миленков главен юрисконсулт 121 - 0893314060
12 Десислава Парлапанска главен архитект 113, 118    
25 Юлиана Арнаудова директор дирекция „АПНО, ФС и ХД“ и главен счетоводител 108 07751 24-29  
25 Светлана Петкова старши експерт „Бюджет и ТРЗ“ 111 07751 24-29  
19 Маргарита Петкова старши експерт „ИТ и АО“ 112   0899946006
  Румяна Кръстева мл. експерт „Образование, култура, младежки дейности” 123    
13 Мария Христова гл. специалист „ЧР и ГС“ 122 0771 9971  
13 Луиза Борисова гл. специалист “ЕСГРАОН” 106 07751 20-14 0893272863
20 Лилия Любомирова гл.специалист „Протокол, деловодство и архив“ 101 07751 24-34  
13 Цецка Йосифова гл. специалист „ГС и Ритуали“ 106 07751 20-14 0899946027
24 Екатерина Димитрова счетоводител 109    
24 Маруся Белева счетоводител 109    
27 Юлия Самуилова специалист 111    
27 Галина Петрова счетоводител 111    
  Станка Джерманова хигиенист      
22   директор дирекция “ОСПО” 104 07751 21-60  
22 Иванка Михайлова мл. експерт “Горско и селско стопанство” 104 07751 21-60  
22 Искрина Велизарова мл.експерт 104 07751 21-60  
22 Изабела Иванова мл.експерт   07751 21-60  
18 Бойко Атанасов гл.специалист ОС 121    
13 Павлина Модева касиер-деловодител 120 07751 9971  
18 Мария Димитрова специалист      
17 Гергана Методиева началник отдел ”МДТ” 115, 126 07751 3950  
17 Моника Неделкова мл. експерт – отдел ”МДТ” 124 07751 3950  
17 Ани Миланова касиер – отдел ”МДТ” 125 07751 3950  
13 Зорница Цветанова счетоводител – отдел ”МДТ”      
15 Лилия Чернева директор дирекция “ТСУ и ЕИ ” 107 07751 2514  
15 Детелина Виденова мл. експерт „Екология” 107 0898517181  
15 Десислава Антонова гл. спец. “Евроинтеграция” 107    
12 Васка Борисова гл. специалист “ТСУ” 113    
12 Елка Страхилова ст. специалист “ТСУ” 113    
12 Богомил Илков гл. специалист “ТСУ” 113    
12 Бойко Седефчев ст. специалист “ТСУ” 113 07752/2227  
12 Юлиана Иванова ст. специалист “ТСУ”      
15 Димитър Страхилов ст. специалист “ТСУ” 107   0895474618
16 Любляна Петрова гл. специалист “ОМП” 114   0898704839
  Методи Методиев ст. специалист      
14 Дежурни по общински съвет за сигурност централа дежурни 116 07751 20-10, 07751 20-34, 07751 20-67 0898483891, 0899946040
14 Иван Николов дежурен 116  
14 Цветан Панталеев дежурен 116  
14 Асен Тренчев дежурен 116  
14 Веселин Йосифов дежурен 116  
14 Маноел Стоилов дежурен 116  

 

с. Арзан

/съставно село с. Долни Романци/

Кметски наместник:
Стоян Николов
Тел.0899462673; 077513013 
 

с. Гърло

/съставни села: с. Билинци, с. Видрица,с. Муртинци/

Кметски наместник:
Вера Владимирова
Тел.0896890551 
E-mail: vera_vladimirova@abv.bg

с. Режанци

Кметски наместник:
Надя Миланова
Тел. 0879803260, 0896890560
E-mail: nadia2714@abv.bg

с. Бабица

/съставно село с. Гоз/

Кметски наместник:
Страти Стратиев
Тел. 0895703268

с. Долна Секирна

Кметски наместник:
Богомил Савов
Тел. 0887687199, 077513850
E-mail: bogomilsavov@abv.bg

 

с. Садовик

Кметски наместник:
Илиана Величкова
Тел. 0899946035, 0879803259
E-mail: sadovik_kmetstvo@abv.bg

 

с. Банище

/съставно село с. Ръжавец/

Кметски наместник:
Иван Таков
Тел. 077513820; 0886090918

с. Конска

Кметски наместник:
Даниела Теофилова
Тел. 0893420822, 0879803358
E-mail: kmetstvo_konska@abv.bg

с. Слаковци

Кметски наместник:
Димитър В. Димитров
Тел. 0879803256, 0889440362
E-mail: vuk1000@abv.bg

с. Бегуновци

Кметски наместник:
Станко Пергелов
Тел. 0879803352, 0888555130
E-mail:begunovci2395kmet@abv.bg

с. Кошарево

Кметски наместник:
Ана Гигова
Тел. 0896890553, 077542225
E-mail:kmetstvokosharevo@abv.bg

с. Сопица

Кметски наместник:
Наталия Панова
Тел. 0879803355, 0878861381
E-mail:kmetstvo_sopica@abv.bg

с. Брезнишки извор

/съставно село с. Кривонос/

Кметски наместник:
Росица Димитрова
Тел. 0879803356, 0898457875
E-mail: rosi_74sss@abv.bg

с. Красава

/съставни села: с. Брусник, с. Горни Романци,с. Завала, с. Озърновци, с. Ярославци/

Кметски наместник:
Димитър П. Димитров
Тел. 0879803351, 0899946019

с. Станьовци

/съставно село с.Душинци/

Кметски наместник:
Марийка Николова
Тел. 0879803354, 0876504001
E-mail: marikanikolova@abv.bg

с. Велковци

Кметски наместник:
Василка Стоичкова
Тел. 0895783491
E-mail: stoi4kova.1955@abv.bg

с. Горна Секирна

Кметски наместник:
Василена Николова
Тел. 0884272661

с. Гигинци

Кметски наместник:
Цана Сандова
Тел. 0879803360
E-mail: kmetstvogigintsi@abv.bg

с. Непразненци

Кметски наместник:
Бойка Петрова
Тел. 0879803357, 0892208982

 

с. Ноевци

Кмет: Асен Асенов
Тел. 0886223932, 077532210
E-mail: kmetstvonoevtsi@abv.bg

с. Ребро

Кметски наместник:
Анета Симова
Тел. 0879803359, 0893418627
E-mail: kmetstvo_rebro@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/