Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Актуален списък със свободни терени за инвестиции

 1. Имот № 06286.501.1932- с площ 692 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
 2. Имот № 06286.501.1933- с площ 644 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
 3. Имот № 06286.501.1934- с площ 647 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
 4. Имот № 06286.501.1935- с площ 692 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
 5. Имот № 06286.501.1936- с площ 622 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
 6. Имот № 070005 с начин на трайно ползване – друг вид терен  със селищен характер – бивш свинарник с. Ноевци;
 7. УПИ XXIX, по РП на с. Банище, кв. 17;
 8. УПИ XXVIII, по РП на с. Банище,кв. 17;
 9. Бивше училище с. Банище (разрушено); 
 10. УПИ II, по РП на с. Банище, кв.18;
 11. Незастроен терен с.Кошарево – за „Автоспирка и баня”, кв.36;
 12. Незастроен терен с.Кошарево, УПИ VІІ - „Магазин с ресторант”;
 13. Терен на бивше училище в с.Долна Секирна -  1900 кв.м.; 
 14. Терен, представляващ УПИ „За училище”, кв. 3 по РП на с. Видрица с площ 4648 кв. м.; 
 15. Бивше читалище с. Видрица;
 16. Бивше училище с. Арзан (разрушено);
 17. Имот с. Завала – стопански двор; площ - 8905 кв.м;
 18. УПИ XXII, по РП на с.Ноевци, кв. 49;
 19. УПИ VIII-112  по РП на с. Сопица, кв.30;                  

Банкова сметка за превеждане на суми за местни данъци и такси

Банка ДСК
BG46STSA93008423552400
BIC STSABGSF
Вид плащане:
442100 - данък недвижими имоти
442400 - такса битови отпадъци
442300 - данък превозни средства
448007 - административни услуги

https://www.livechatalternative.com/