Z6_PPGAHG800HBI806C02II5N5863
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5N58M1

Обявления

Дата на публикуване: 08.02.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

СЪОБЩЕНИЕ
 

С решение № 58-НС/15.03.2023г.  на РИК Перник, секция №140800004, находяща се в сградата на Читалище „Просвещение“, гр. Брезник, е определена за секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

Обученията на членовете на СИК на територията на Община Брезник ще се проведат, както следва:

- 24.03.2023 г. (петък) - от 17:30 часа - в малкия салон на Читалище "Просвещение", гр. Брезник;

- 25.03.2023 г. (събота) - от 12:00 часа - в малкия салон на Читалище "Просвещение", гр. Брезник.

 

Изтичащи срокове във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

18.03.2023 г. (събота)
•    последен срок за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
•    последен срок за подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, за вписване в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

На посочената дата в общинска администрация - Брезник ще бъде осигурен дежурен служител на гише №2 от 08.00 ч. до 17.30 ч.
тел. за контакти: 07751 20-14;
 

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 10:30 часа в читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник (малък салон) ще се проведат консултации за сформиране съставите на СИК в Община Брезник за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.
I.При консултациите участващите партии и коалиции представят:
1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.
          За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.
          Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове. 
       Предложените членове за състав  на СИК следва  да  отговарят на изискванията на чл. 95  и  чл. 96  от  Изборния кодекс.
       В рамките на консултациите за СИК ще се преговаря и за квотите на Подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК).     
 

https://www.livechatalternative.com/