Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Политика за защита на личните данни в Община Брезник

Считано от 25 май 2018 г. в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент (ЕС) 2016/679) и като такъв ни задължава да Ви информираме относно причините, целите и начините, по които обработваме Вашите лични данни. 
 

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е:

Община Брезник
БУЛСТАТ    000386559
Седалище на адрес на управление: град Брезник, п. к. 2360, ул. „Елена Георгиева“ № 16
Телефон:     07751/ 24-34
Факс    07751/ 38-45
Електронна поща: obshtina_breznik@abv.bg, kmet@breznik.egov.bg

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

По всички въпроси, свързани с настоящото уведомление за поверителност и за повече информация относно защитата на Вашите лични данни, можете да се обърнете към определеното от Кмета на община Брезник длъжностно лице по защита на личните данни на следните данни за контакт:

Иван Бъчваров - заместник-кмет
Телефон: 07751/2010 в.105
Електронна поща: ivan_bachvarov@abv.bg

Принципи на обработването

Обработваме личните Ви данни добросъвестно и прозрачно за конкретни и законни цели, само ако това е необходимо и съответства на приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Обработката на лични данни е ограничено само до обема и срока, законоустановен и/или необходим за постигане на тези законни цели. Независимо от причината, поради която боравим с тази информация, ние полагаме дължимата грижа и поверителност и сме предприели необходимите мерки, за да предотвратим нейното неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Видове лични данни

Община Брезник обработва лични данни на физически лица, за които се отнасят, предоставени в техните заявления, предложения, жалби, споразумения и други документи, както и от трети лица и/или публични органи в предвидените от нормативен акт случаи, сред които са данни, свързани с: име, презиме и фамилия, единен граждански номер (ЕГН), адрес, телефон за връзка, електронен адрес; семейно положение, родствени връзки и др.; данни за здравословното състояние; наличие на публични задължения и данъчен статус; видео-изображения; интернет идентификатори (автоматично, посредством „бисквитки“).

Правно основание и цели за обработването

Обработката на горепосочените категории лични данни се осъществява във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, при изпълнение на задачи от обществен интерес, спазване на законови задължения.
Община Брезник може да откаже предоставянето на заявена от Вас административна услуга, в случай че не ни предоставите законно изискуемите лични данни.

Срокове за съхранение 

Община Брезник съхранява Вашите лични данни по силата на приложимото законодателство, съгласно предвидените в тях критерии и срок, и в съответствие с приложимата „Номенклатура на делата в Община Брезник“. 

Получатели на лични данни

Община Брезник се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с Вас, и да спазва всички законови изисквания относно споделянето и разкриването на тази лична информация. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на законово основание и/или основателна причина за това и достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита. 
Община Брезник не прехвърля Вашите лични данни в страни или територии извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), освен ако в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство не сме задължени да сторим това.

Използване на бисквитки и връзки към външни страници

На нашата страница може да се използват “бисквитки” (cookies) с цел подобряване на нейната защита и функционалност.

Настоящата интернет страница е възможно да използва следните видове бисквитки: 

Необходими бисквитки

Тези бисквитки са задължителни за визуализацията, навигацията, функционирането и сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси на настоящата интернет страница. Бисквитките от тази категория не могат да бъдат изключени.  Това са бисквитки, без които функционирането на сайта и негови различни функции е невъзможно или се поставя под висок риск.
Този тип бисквитки, често се определят и спадат към сесийните бисквитки.

Статистически бисквитки    

Позволяват проследяване начина на използване на интернет страницата като например брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тази статистическа информация служи да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на интернет страницата с цел подобряване нейната функционалност. 

Възможно е на настоящата страница да предоставим връзки към външни интернет страници, по отношение на които настоящето Уведомление за поверителност не намира приложение. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

Вашите права във връзка със защитата на личните данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право:

 • на информация и достъп до личните Ви данни: да знаете дали и какви Ваши лични данни се обработват, за какви цели и в какви срокове се използват и на кого се разкриват; 
 • да поискате коригиране и/или ограничаване на обработването на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. 
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни - при наличие на законово основание за това, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес или когато това се осъществява въз основа на легитимните интереси на община Брезник.
 • в случай, че обработваме данните Ви въз основа на Вашето съгласие, по всяко време да го оттеглите без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено преди това;
 • да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени, освен ако Община Брезник няма законово основание да обработва тази информация;
 • да поискате данните да бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър) и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработването се осъществява въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.
 • да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране (за което, ако започнем да прилагаме, ще бъдете уведомени);
 • ако смятате, че правата Ви на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, да се обърнете към надзорния орган за защита на личните данни на следните данни за контакт:

Комисия за защита на личните данни

Седалище на адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Телефон:     +359 2 91 53 518
Факс    +359 2 91 53 525
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Контакт с Община Брезник

Можете да упражните някое от горепосочените права или да получите повече информация относно защитата на Вашите лични данни като се свържете с община Брезник на данните за контакт, посочени по-горе, като отправите своето искане лично или чрез пълномощник в сградата на община Брезник, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено, Вашето искане следва да бъде надлежно подписано от Вас или Вашия пълномощник/законен представител. При необходимост, може да поискаме да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви.
Ще Ви отговорим в едномесечен срок, който, при необходимост, може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.

Община Брезник, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство и в изпълнение на задълженията си като администратор, предоставя на субектите на лични данни, чиито данни, събира, обработва и съхранява, информация относно условията за обработване на лични данни от структурите на общината, като осигурява и според конкретния случай предоставя на субектите едно или повече от следните Уведомления за поверителност:

 1. Уведомление за поверителност административни услуги
 2. Уведомление за поверителност видеонаблюдение
 3. Уведомление за поверителност интернет страница
 4. Уведомление за поверителност общински съветници
 • Приложение 2 Формуляр за предоставяне на съгласие от субекта на данни
 • Приложение 4 Формуляр за оттегляне на съгласието на субекта на данни
 • Приложение 9 Формуляр за искане на субекта на данни за предоставяне на достъп
 • Приложение 11Формуляр за искане за изтриване на данни
 • Приложение 12 Формуляр за искане за ограничаване на обработването
 • Приложение 13 Формуляр за искане за преносимост на данни
 • Приложение 14 Формуляр за подаване на възражение от субекта на данни
https://www.livechatalternative.com/