Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация или информация за повторна употреба, създавана и съхранявана в Община Брезник.

Закон за достъп до обществена информация (извадка)
Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия
Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
 

Форми за предоставяне на достъп да обществена информация:- преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
- устна справка;
- копия на материален носител;
- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
/За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите/
 Образец на заявление: може да бъде намерен на сайта на община Брезник сектор „ДОИ“ или на гише №2 в ЦИУГ в Община Брезник;
Заявлението може да бъде подадено по всички възможни канали за достъп в т.ч и устно /за което се съставя протокол от приемащия служител/;

 Канали за достъп:- по пощата - обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева“ №16
- тел. 07751/ 2014 , факс 07751/38-45;
- е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, kmet@breznik.egov.bg
- стая №20 или Гише №2 в ЦИУГ;

Място на получаване на информацията: на гише или запознаване с документа в определена за целта зала в общинската администрация, по пощата на посочен адрес, по електронната поща или на електронната страница на общината;
Работното време на служителите, упълномощени да дават информация по ЗДОИ е: от 8,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.всеки ден, без събота и неделя.
Гишетата на които може да бъдат подадени заявления или да бъдат платени дължимите такси по ЗДОИ, работят от 8.00 до 17.00 ч без прекъсване.

Начин на плащане: на място в брой - Гише №4, или по банков път по ценоразпис според вида на носителя и броя на копията
Община Брезник
Банкова сметка :
BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД гр.Брезник
общинска такса за административни услуги
 

https://www.livechatalternative.com/