Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

На основание чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ със заповед на кмета на общината № 395/12.05.16 г. Иван Борисов – секретар на община Брезник е упълномощен да взема решения по предоставяне или отказ за достъп до обществена информация.

Лилия Любомирова, главен специалист “Деловодство, протокол и архива” в община Брезник е лицето, което работи с преписките по ЗДОИ и уведомява заявителите за взетото решение.

Канали за достъп:

- по пощата - обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева“ №16
- тел. 07751/ 2014 , факс 07751/38-45;
- е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, kmet@breznik.egov.bg
- на стая №20 или Гише №2 в ЦИУГ;

Работното време на служителите, упълномощени да дават информация по ЗДОИ е: от 8,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч. всеки ден, без събота и неделя.
Гишетата на които може да бъдат подадени заявления или да бъдат платени дължимите такси по ЗДОИ, работят от 8.00 до 17.00 ч без прекъсване.
 

https://www.livechatalternative.com/