Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Извадка от "Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Брезник"

Чл.2 /1/  В изпълнение на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ  и в качеството си на орган по назначаване на лицата по чл.1, ал.1, т.1-6   кметът на общината :
1. утвърждава със заповед тези вътрешни правила и при необходимост ги изменя, допълва и отменя;
2. назначава комисия по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ, във връзка с  чл.11, ал.1, т.2, чл.16, ал.1 и чл.23, ал.1 от НОРИПДУКИ с наименование „Комисия за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ в Община Брезник,  наричана за краткост в тези правила „комисията“;

Чл.3 /1/ Комисията за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в Община Брезник по чл.11, ал.1, т.2 от НОРИПДУКИ се назначава от кмета на общината  и е постоянна действащ помощен орган. 
/2/ Комисията се състои от трима  редовни членове и един резервен. Двама от членовете на комисията се назначават за председател и секретар. В състава й се включват служител с юридическо образование и служители с най-малко две години професионален опит и образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.
/3/  Член на комисията се освобождава от състава й със заповед на кмета на общината при :
1.     прекратяване на трудовото или служебното им правоотношение;
2.    негово мотивирано искане;
3.     фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година; 
4.    влизане в сила на заповед, с която му се налага дисциплинарно наказание.
/4/  Когато се извършва проверка на декларация или се провежда производство за установяване на конфликт на интереси на член на съответната комисия или, той не участва в работата по конкретната преписка. В този случай на негово място участва резервен член.
/5/ Комисията приема решения си  с мнозинство повече от половината от състава си. За заседанията на комисията секретарят води протоколи.
/6 / При осъществяване на правомощията си комисията приема решения, доклади и становища.
/7/ Комисията изпълнява функциите на комисия по чл.11, ал.1, т.2, чл.16, ал.1 и чл.23, ал.1 от НОРИПДУКИ.
/8/ Комисията :
1.  изготвя и приема доклади по чл.3, ал.8 от НОРИПДУКИ относно спазването на сроковете за  подаване на декларациите;
2. изготвя и приема доклад с предложение до кмета на общината да издаде заповед за образуване на проверки на декларации за имущество и интереси и за несъвместимост при наличие на предвидените за това основания; 
3. провежда проверките на декларациите за имущество и интереси и за несъвместимост;
4. изготвя и приема доклад до кмета на общината за съответствие или несъответствие на проверените декларации за имущество и интереси;
5. изготвя и приема доклад до кмета на общината за наличие или липса на несъвместимост след проведената проверка на декларациите за несъвместимост;
6. изготвя и приема доклад до кмета на общината, с който предлага да издаде заповед за образуване, отказ за образуване или прекратяване  на производство за установяване на конфликт на интереси при наличие на съответните основания в това число по чл.5, ал.4 от тези правила във връзка с образуването;
7. провежда образувано производство за конфликт на интереси;
8. след проведеното производство изготвя и приема становище до кмета на общината за наличието или липсата на конфликт на интереси;
9. осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.  

Чл.7. /1/ Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в регистъра на декларациите по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ, поддържането му и публикуването на информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

https://www.livechatalternative.com/