Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Начин на плащане: на място в брой - Гише №4, или по банков път по ценоразпис според вида на носителя и броя на копията
Община Брезник
Банкова сметка :
BG46STSA93008423552400, BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД гр.Брезник
общинска такса за административни услуги
 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

На основание чл. 124 от Наредбата за определяне местните такси и цени на услугите съгласно ЗМДТ  /в сила от  19.05.2015г./ и Заповед № ЗМФ -1472 от 29 ноември 2011г.на Министерството на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 страница /А4/ - 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 страница /А4/ - 0,09 лв.;
6. факс – 1 страница /А4/ - 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 страница /А4/ - 1,59 лв.
 

https://www.livechatalternative.com/