Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2019 – 2023 г./, приет с решение № 114 по протокол №4 от 28.04.2020 г.

https://www.livechatalternative.com/