Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR7

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове разпределени от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.

Постоянните комисии се свикват на заседание от Председателя на Общинския съвет:
1. По инициатива на председателя на постоянната комисия.
2. По искане на 1/3 /една трета/ от членовете на комисията
3. По инициатива на председателя на Общинския съвет

 

 

https://www.livechatalternative.com/