Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2446
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CV4

Етичен кодекс на общинския съветник

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Настоящият кодекс има за цел да предложи принципите и правилата на поведение които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет – гр. Брезник с цел издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и Общинския съвет като колективен орган на местно самоуправление.

https://www.livechatalternative.com/