Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16F6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2021

Свободни терени и други недвижими имоти за продажба и осъществяване на инвестиции на територията на община Брезник

АКТУАЛЕН СПИСЪК ЗА СВОБОДНИ ТЕРЕНИ ЗА  ИНВЕСТИЦИИ


1. Имот № 06286.501.1932- с площ 692 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
2. Имот № 06286.501.1933- с площ 644 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
3. Имот № 06286.501.1934- с площ 647 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
4. Имот № 06286.501.1935- с площ 692 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
5. Имот № 06286.501.1936- с площ 622 кв.м, гр.Брезник, квартал 103;
6. Имот № 070005 с начин на трайно ползване – друг вид терен  със селищен характер – бивш свинарник с. Ноевци;
7. УПИ XXIX, по РП на с. Банище, кв. 17;
8. УПИ XXVIII, по РП на с. Банище,кв. 17;
9. Бивше училище с. Банище (разрушено); 
10.УПИ II, по РП на с. Банище, кв.18;
11. Незастроен терен с.Кошарево – за „Автоспирка и баня”, кв.36;
12. Незастроен терен с.Кошарево, УПИ VІІ - „Магазин с ресторант”;
13.Терен на бивше училище в с.Долна Секирна -  1900 кв.м.; 
14.Терен, представляващ УПИ „За училище”, кв. 3 по РП на с. Видрица с площ 4648 кв. м.; 
15. Бивше читалище с. Видрица;
16. Бивше училище с. Арзан (разрушено);
17. Имот с. Завала – стопански двор; площ - 8905 кв.м;
18.УПИ XXII, по РП на с.Ноевци, кв. 49;
19.УПИ VIII-112  по РП на с. Сопица, кв.30;                  
         

https://www.livechatalternative.com/