Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

1. Пътища

Общинската пътна мрежа е неразделна част от регионалната. Общата дължина на местните общински пътища е 118,6 км, като значителна част от тях свързват селища, разположени в планинската част на общината.Списък на общинските пътища на община Брезник: 

№ по ред

Утвърден № на пътя

Наименование на пътя

Дължина км.

от км до км

1

3

4 5 6

1

PER2001

/III-605, Батановци - Ноевци/ - мах. Пали лула-Велковци

1,9

0+000-1+900

2

PER2002

/III-605/ Ноевци - /ІІІ - 811/

2,9

0+000-2+900

3

PER2003

/III-8114/ Бегуновци - Непразненци /III-605/

2,6

0+000-2+600

4

PER2004

/III 605, Ноевци - Габров дол/ Гигинци – Кошарево - /III 8114/

3,4

0+000-3+400

5

PER2005

/III-8114/ Станьовци –Душинци – Граница община (Брезник - Трън) - Ерул

7,3

0+000-7+300

6

PER2006

/ІІІ - 8114, Брезник - Бегуновци/ - Режанци -Ребро - Гр. община (Брезник - Трън) - Лялинци /ІІ - 63/

13,0

0+000-13+000

7

PER2011

/PER2006/ Режанци - Конска - Гърло

8,5

0+000-8+500

8

PER2015

/III-8114/ Станьовци - Ръждавец - Банище

4,2

0+000-4+200

9

PER2016

/IІІ - 811/ Брезник - Ярославци - Завала

16,4

0+000-16+400

10

PER2019

/III-811, Брезник - п.к. Велковци/ - Слаковци

1,8

0+000-1+800

11

PER3007

/PER2006, Режанци - Брезнишки извор/ - Садовик

2,8

0+000-2+800

12

PER3008

/II - 63/ Брезник - Гоз

3,0

0+000-3+000

13

PER3009

/PER2006, Брезнишки извор - Ребро/ - Кривонос

4,1

0+000-4+100

14

PER3010

/II-63, Брезник - п.к. Конска/ - Видрица - /PER2011/

3,8

0+000-3+800

15

PER3012

/PER2016, Брезник - п.к. Ярославци/ - Красава -Озърновци

8,3

0+000-8+300

16

PER3013

/II-63, п.к. Гърло -Трън/ - Конска /PER2011/

2,3

0+000-2+300

17

PER3014

/II-63, Брезник - Трън/ - Ребро /PER2006/

3,2

0+000-3+200

18

PER3017

/PER2016, Брезник - п.к. Красава/ -Долно Романци - Горно Романци – PER2016

5,6

0+000-5+600

19

PER3018

/PER2016, Брезник - Завала/ - Ярославци

0,8

0+000-0+800

20

PER3020

/III-811, Брезник - п.к. Велковци/ - Сопица

1,7

0+000-1+700

21

PER3021

/PER2016, Брезник - Завала/ - Брусник

8,0

0+000-8+000

22

PER3022

/III -368, Бабица - Златуша/ - мах.Логатор

2,5

0+000-2+500

23

PER3023

/ІІІ - 811, Ракита - Брезник/ - Арзан - /PER3017/

0,8

0+000-0+800

24

PER3024

/II-63/ Брезник-местн."Бърдото"

2,4

0+000-2+400

25

PER3024

/III-8114/ Долна Секирна - мах.Бобово /PER2005/

3,0

0+000-3+000

26

PER3026

/PER2011, Конска - Гърло/ -Гърло - Муртинци - Билинци

4,3

0+000-4+300

 

 

118,6

 

  

Общото състояние на пътните настилки на местните общински пътища е добро.През селищата на общината преминават пътища от републиканската пътна мрежа, както следва:

№ на пътя

Наименование на пътя/пътища втори и трети клас/

63

Перник – Брезник - Трън

605

Перник / Радомир / - Батановци – Пали Лула – Ноевци – Непразненци – Гигинци – Габров дол

638

Перник – Бабица – Божурище

811

Перник – Брезник – Арзан – Сливница

8114

Перник – Брезник – Бегуновци – Кошарево

8114

Станьовци – Долна Секирна – Горна Секирна

         

2. Водоснабдяване и канализация          


А. Водоснабдяване
Всички 35 селища на общината са водоснабдени. Общата дължина на водопроводната мрежа е 323711 л.м., изградена от етернитови, стоманени, поцинковани и пластмасови тръби.Основния водоснабдителен източник е язовир за питейно водоснабдяване „Красава” с обем 3 мил.куб.м. От язовира са водоснабдени – Брезник, Ноевци, Бегуновци, Велковци, Режанци, Бабица.От водоснабдителната група „Секирна –Брезник” са водоснабдени селата Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Непразненци, Ноевци, Велковци. Останалите селища са водоснабдени от местни водоизточници.Общият брой на действащите каптажи е 106, на резервоарите – 56.  

           
Б. Канализация
В гр. Брезник има изградена канализационна мрежа, като общата и  дължина е 17342 л.м. което представлява 98,7%. Неизградената канализационна мрежа в града възлиза на 330 л.м. Има частично изградена канализация в селата Ноевци и Кошарево. 

3. Електроснабдяване

Електроснабдителната система в общината е изградена на 100%. На територията има една подстанция и общо 79 трафопоста.Електроснабдителната и електропреносна мрежа е в добро техническо състояние.Уличното осветление е изградено по проект за енергийна ефективност и предвижда инсталиране на 1779 бр. осветителни тела.На този етап проекта е изпълнен с монтирани 1200 бр. тела. 

4. Телекомуникации


Изградената телефонна мрежа включва: АТЦ – Брезник, Ноевци, Кошарево, Режанци и Велковци. При телефонна плътност 35 телефонни поста на 100 души за страната и 29,4 тел.п. за областта, за Община Брезник телефонната плътност е 30 телефонни поста. Качеството на телефонните услуги в значителна част от селата е незадоволително, а в селища като Долна Секирна, Горна Секирна, Банище, Ръжавец, Душинци, Красава, Ярославци, Завала, Брусник, Озърновци, Билинци, Муртинци, практически се свежда до един телефон, или се разчита на мобилните оператори.Пощенските услуги се осъществяват от 9 пощенски клона в Брезник, Ноевци, Слаковци, Велковци,  Кошарево, Долна Секирна, Режанци, Бегуновци, Красава. 

 

https://www.livechatalternative.com/