Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В състава на Брезнишка община са включени 34 села, 25 махали и един град. Граничи с общините Перник, Трън, Земен, Ковачевци, Сливница, Драгоман, Божурище. Град Брезник отстои на 50 км от гр. София и на 18 км от областния център – гр. Перник.

Населението на общината наброява 6322 жители и е 5,7% от населението на областта. Средната гъстота на населението в общината е 18,6 жители на кв.км., при средна гъстота за страната 69 жители на кв. км. Съотношението градско-селско население е 55% - 45 % с подчертана тенденция да намалява в селата, като в някой от тях то е до степен обезлюдяване.

Справка към 27.01.2020 г.
 

№     Населено място   Брой жители
1 с. Арзан 6
2 с. Бабица 29
3 с. Банище 45
4 с. Бегуновци 128
5 с. Билинци 5
6 гр. Брезник 3963
7 с. Брезнишки извор 36
8 с. Брусник 7
9 с. Велковци 171
10 с. Видрица 24
11 с. Гигинци 113
12 с. Гоз 3
13 с. Горна Секирна 13
14 с. Горни Романци 18
15 с. Гърло 63
16 с. Долна Секирна 151
17 с. Долни Романци 14
18 с. Душинци 5
19 с. Завала 12
20 с. Конска 96
21 с. Кошарево 195
22 с. Красава 15
23 с. Кривонос 7
24 с. Муртинци 20
25 с. Непразненци 50
26 с. Ноевци 483
27 с. Озърновци 9
28 с. Ребро 65
29 с. Режанци 77
30 с. Ръжавец 7
31 с. Садовик 98
32 с. Слаковци 245
33 с. Сопица 79
34 с. Станьовци 49
35 с. Ярославци 21

Общ брой жители за общината към м.01.2020 г.

6322

Като цяло демографското развитие на общината очертава няколко важни тенденции – висок темп на намаляване на населението; ниска раждаемост и висока обща смъртност, определящи висок отрицателен естествен прираст; намаляване на потенциала на трудоспособното население, обезлюдяване на села и значителна територия. Брезник е административен, стопански и културен център на общината. В него живеят 3963  души, което представлява 62,7% от общия брой население.
След 10 години при сегашния темп на развитие на демографските процеси, населението на общината ще намалее да следните стойности: 6100 – 6200 души. Селата с население до 50 жители ще съставляват 65 – 70 % от общия брой, а някои от тях ще получат статут на махали.
В основата на описаните демографски тенденции стоят социално-икономическите фактори, които се проявяват на областно и национално равнище.
Като цяло, инфраструктурната изграденост на Брезник е сравнително добра, в това число – техническата и социалната.

https://www.livechatalternative.com/