Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.02.2024

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗНИК - 2024 година

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗНИК - 2023 година

 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЗА 2022 Г.

 1. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини свързани с местния, религиозния и националния културно-исторически календар;
 2. Организира стопанисването и опазването на паметниците на културата, войнишките паметници и спортната база;
 3. Участва в изготвянето на общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и туризма, здравеопазването и социалните дейности;
 4. Подпомага дейността на Общинския исторически музей и Читалищата в община Брезник;
 5. Съдейства за развитието дейността на читалищата за утвърждаване на читалищата като действителни центрове на културната дейност.
 6. Участва в работата на постоянните комисии на ОС и на сесии, разглеждащи проблеми на образованието и културата.
 7. Координира културния обмен и сътрудничество с други институции и общини:
 8. Координира културния живот и контролира провеждането на културни прояви в общината.
 9. Осъществява връзки и води регистрация на религиозни институции и етнически общности, когато това се изисква.
 10. Изготвя годишен културен календар.
 11. Участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата и духовното развитие, като изпълнява функциите, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони.
 12. Поддържа в актуално състояние информационна база данни за състоянието на всички културни институти и организации на територията на Общината;
 13. Подпомага и координира дейността на културните институти и на гражданите по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, съхранението на паметниците на културата, традициите и обичаите;
 14. Съдейства за развитието на международния културен обмен;
 15. Подготвя годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината и контролира нейното изпълнение;
 16. Дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията.
 17. Води регистър на Местните поделения на вероизповеданията и уведомяват за вписванията Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет;
   

Общински исторически музей

  

Общински исторически музей гр. Брезник е част от музейната мрежа и културните институти в България. Институция с идеална цел, която издирва, събира, съхранява, документира и популяризира с различни форми движимите културни ценности от региона. Със своята си дейност се утвърждава като научно-образователна институция, притегателен център на културен туризъм и работа с деца. Постоянната експозиция на музея представя в зала Етнография- ежедневния бит и култура на населението от Граово и духовния живот и просветното дело през епохата на Възраждането във втората зала. Музеят е съорганизатор и домакин на концерти, представяне на книги, срещи на поколенията, организатор на научни конференции. Исторически музей – Брезник разполага с място и организира временни тематични изложби – гостуващи от други музеи и такива с новопридобити и непоказвани експонати от фонда. Предлага и допълнителни атракции за деца и туристи като демонстрации на занаяти- тъкачество и грънчарство. Чрез мобилните си изложби представя културно-историческото наследство на Граово в залите на други музеи в страната. 
Приоритети в работата на музея са: разгръщане на широка експозиционна дейност – организиране и експониране на гостуващи изложби, периодично обогатяване на постоянната експозиция с нови експонати, представяне във временни тематични изложби на ценни експонати от фонда на музея, попълване на фонда и популяризиране на дарителството чрез организиране на изложби на новопостъпили движими културни ценности, работа с публиките - деца и възрастни. Музеят работи по проекти, прилага нови стратегии в проучвателската и популяризаторска работа за подобряване достъпа до културното наследство.
История 
Идеята за създаване на музей/музейна сбирка датира от края на 1957 г. По инициатива на Ивайло Величков, Ванко Стратиев и Андрей Германов с активното участие на Симеон Тодоров, Георги Кафеджийски и Милчо Табаков е създадена музейната сбирка към читалището. Основна цел е събирането на материали, свързани с миналото и настоящето на Брезнишки регион в историческо, икономическо отношение, традиционен бит и култура. За отговорник е назначена Павлина Денкова, а по-късно и Вера Георгиева. Започва активна изследователска и събирателска дейност в региона. Организирана е и представена пред публика първата музейна експозиция „Работническо революционно движение в Брезнишко”. Подреден е и малък етнографски кът. Експозицията е открита на 1 юни 1958 година в Любеновата къща на ул „Чорни”, собственост на Жилфонд-Брезник. 
От 70-те години ха ХХ век за музейната експозиция е отделена зала в сградата на читалището. В читалищната музейна сбирка са включени отделите: Работническо революционно движение, Етнография, Археология и Възраждане. Музейната сбирка провежда десетки мероприятия, изложби, вечери съвместно с другите отдели на читалището, институции и организации в града и региона. Музеят се посещава от различни възрастови групи, както и от делегации посещаващи гр. Брезник.
В периода до 2000 година музейната експозиция продължава да се помещава в читалищната сграда. Извършена е огромна събирателска работа, записани са стотици страници сведения за историята, занаятите, традиции, народни практики от Брезнишко.
През 2000 година по инициатива на тогавашния кмет на Общината Георги Михайлов за музей е предоставена сградата на Класното училище. Новата експозиция „Духовното развитие и просветно дело в Брезник и Брезнишко в епохата на Възраждането” и „Етнография” е открита на 24 юни 2000г. Постоянната експозиция е разположена на втория етаж, а на първия е залата за временни изложби, срещи, работа с деца.
 
Идеята за прерастване на читалищната музейна сбирка в Общински исторически музей е на кмета на гр. Брезник Васил Узунов. Той предприема необходимите правни действия за създаването на Общински исторически музей на базата на читалищната музейна сбирка. Музеят е създаден с Решение №66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник, със статут на самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити, с източник на финансиране – общинския бюджет. 
Утвърден е Правилник за устройството и дейността на музея от Министерство на културата  през 2013 г., като общо исторически музей, с отдели „Археология”, „Етнология”, „ Нова и най-нова история на България”, „ Фондове”. Обособен е Научен архив и Библиотека.
От 2021г. финансирането на музея е смесено - от общинския бюджет и държавно делегирана дейност. 
Общинският исторически музей съхранява в своите фондове над 8 000 музейни единици - колекции на видни брезнишки фамилии, на свещеници, снимки и документи на брезничани и 5-ти конен полк, участници във войните за национално обединение, етнография, нова и най-нова история, археология и нумизматика. Всички те са преди всичко дарение, с което брезничани допринасят за съхраняване и популяризиране на родова памет, историята и традициите на Граово. 
Сгради

Една от най-живописните сгради в старинната част на Брезник е сградата на Класното училище. Красива и емблематична за региона, тя съхранява 150 годишната история на града и просветното дело. През 2000г. сградата на класното училище е предоставена на читалищната музейна сбирка за нова музейна експозиция, чийто приемник сега е Общински исторически музей - Брезник. От 27 март 2014 г. с Решение № 513 на Общински съвет Брезник сградата е безвъзмездно предоставена на Общинския исторически музей за стопанисване и управление. Заедно с нея е предоставена и Цинцарската къща, строена 1903г. 
„Класното школо” е отваря врати през учебната 1869-1870 г. с първи учители Димитър Тонджаров/1869-1873г./ и Манол Лазаров /1870-1878г./. То е построено върху земя дарена от брезнишкия първенец Димитър Игнатов в периода 1861-1869г.Строителството на училището започва през 1858-59г. по инициатива на църковно-училищното настоятелство, тъй като броя на учениците в църквата „Св. Петка” непрекъснато нараствал. Игнатов подарява нива в местността „Под Кале”, а платнарският и кюркчийският еснафи и Билинския манастир „Св. Архангел Михаил” даряват средства. През 1870г. тук е основано и читалище «Просвещение». По късно в сградата се е помещавало кметството, била е и хотел. През 1975 год. сградата е обявена за паметник на културата с местно значение /недвижима културна ценност/./Държавен вестник,бр. 22, 18 март, 1975г. с. 7/.
 През 1980 - 1981 година започва преустройството на сградата по проект на Института за паметници на културата. Разрушен е вторият етаж, който е бил от плет. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на Международната детска асамблея „Знамена мира”, като още тогава втория етаж е определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на Общински център за работа с деца.
По инициатива на кмета на общината Васил Узунов се предприемат действия за предоставяне за музей на още една емблематична сграда в гр. Брезник - Военния клуб на V-ти конен полк и следващите военни формирования. Тя е строена през 1934 год.
Сградата на бившия Военен клуб с площ 1100 кв.м. е предоставена от Министерство на отбраната на общината за нуждите на музея. В нея се днес се помещава администрацията на музея, фондохранилищата, просторна зала за постоянна изложбена дейност за наши и гостуващи изложби, творчески ателиета за работа и млади хора.
Екип
Екипът на Общински исторически музей се състои от :
Директор – Емилия Велинова
Счетоводител и зав. Научен архив- Еленка Гоцева
Уредници:
Ваня Димитрова- уредник и зав. фонд „Нова и най-нова история на България”
Георги Иванов - уредник и зав. фонд „ Археология и Нумизматика”
Екскурзовод
Станислава Малинова- екскурзовод и зав. фонд „ Етнология”
Екипът работи с фондохранилищата, извършва научна обработка на културни ценности, развива експозиционна и изложбена дейност, посреща групите и индивидуалните посетители, популяризира дейността на музея, автори са на тематични и експозиционни планове за временни изложби, както и сценарии за музейни уроци и образователни програми. работят по проекти.
Музеят е отворен за посетители всеки ден от Понеделник до Събота от 9.00 до 17.00ч. 
Неделя с предварителна заявка.
За контакти:mmbreznik@abv.bg

Читалище “Просвещение 1870” гр. Брезник

Адрес: гр. Брезник, пл. “Девети септември” №2, тел: 07751/20-98

Създадено през 1870 год. в първото класно училище. Сградата в която днес се помещава читалището е построена през 1970 год. Нейната застроена площ е 1286 кв.м., разгъната застроена площ-3558 кв.м., обема –12767 куб.м. Читалищната сграда разполага с киносалон със сцена – 465 кв.м с общ брой на седящите места на партера и балкона – 450. Сцената е втора по големина в Пернишка област – с въртящ механизъм, рундхоризонт, оркестрина, обширни “джобове“, 22 чиги, богат набор от завеси, софити, светлинни ефекти. Разполага още с лекционна зала с площ 92 кв.м. и сто места, ритуална зала – 32 кв.м., картинна галерия – 46 кв.м., библиотека – 257 кв.м. Освен тези важни по функционалност помещения читалищната сграда разполага и с фоайета, коридори, кинокабина с прожекционни апарати, сервизни помещения, канцеларии, гримьорни, гардеробни репетиционни зали, стаи за чакащи артисти, абонатна за локална парна инсталация, мазета.

Основни дейности в читалището са: библиотечна, художествена самодейност, културно-просветна дейност и музейно дело.

Библиотеката разполага със заемна, читалня, детски отдел и книгохранилище. В тях са разположени 74340 тома литература, от които 37600 тома художествена литература, богат фонд от специализирана и справочна литература. Годишно библиотеката обслужва около 400 читатели, по-голяма част от които са ученици, студенти и специалисти. Средни годишни посещения около 2000. Броят на библиотечно-библиографски справки годишно е 130. Библиотеката организира и провежда и редица културни мероприятия – изложби във връзка с кръгли годишнини, срещи с писатели и представяне на книги, промоции на новоизлезли книги, драматизации на приказки, беседи с ученици

Начало на художествената самодейност в читалището поставя самодейният читалищен театър. Първата играна пиеса е “Свекърва”. След Балканската и Първата световна война настъпва нов етап в развитието на театралната самодейност. Един от върховете в дейността му е представяната през 1920 година пиеса “Женитба“ по Гогол, този път с големите актьори Кръстьо Сарафов и Петко Атанасов. Театралната самодейност се издига на нивото на професионалните изисквания. Днес облика на читалището определят неговите състави, кръжоци и школи. Няма празник в Граовско, на които да не звучат кръшните ритми на хорото. В състава за автентичен фолклор са преминали няколко поколения танцьори. Със своите състави и индивидуални изпълнители читалище “ Просвещение“ участва във всички досегашни събори на народното творчество в Копривщица, десетки са носителите на златни и сребърни отличия от копривщенските сцени. За съжаление липсата на средства наложи разпускането на двата оркестъра за народна музика, което затруднява дейността на танцовите състави. Връх в творческата дейност на самодейните колективи е ежегодното им участие в граовския събор “Видовден“. Съборът “Видовден“ се празнува от незапомнени времена и е претърпял много промени с годините. До ден днешен обаче Видовден се олицетворява от брезничани със символа на светлината /виждането/. Постепенно спонтанните изяви на съборяните, като непосредствени участници в този най-голям за Граовския край празник си отиват, заменят ги организирани фолклорни програми, които дават възможност за изява на нови народни певци и са гарант за съхранението и популяризирането на местния фолклор. Самодейните колективи към читалището са неговото духовно и творческо съдържание, гордостта и богатството на народностните традиции – непрекъснат извор на българщината.

Читалището разполага с оригиналите на 50 платна, рисувани от пернишки художници. Част от творбите са дарени от майсторите, други читалището е придобило чрез откупки. Много от картините са рисувани на организираните от читалището пленери. Тези платна красят фоайетата на читалищната сграда.

Читалището в Брезник е и средище на целия обществено-политически живот в общината. Тук се провеждат срещи с дейци на изкуството и културата, гостуват професионални изпълнители, театрални постановки и концертни изяви, организират се чествания на годишнини и празници.

Читалището е и методичен център за читалищата в общината и оказва методическа помощ, както в библиотеките , така и на художествените колективи и културните изяви.

В съвременния живот на Брезник и общината читалище “Просвещение“ и останалите читалища в общината имат първостепенно значение като културни и просветни огнища заради дълбоките корени на местните традиции, заради вродената любознателност на населението, заради единствената възможност в тях да се изявяват разностранни таланти.

Днес в читалището развиват дейност над 100 самодейци в следните състави:

 • Танцова формация за обработен фолклор с ръководител Тодор Тодоров

Танцовата формация се състои от две групи – деца от първи до четвърти клас и деца от пети до десети клас. Участията на танцовата формация са съобразени с културния календарен план на читалище “Просвещение”. Танцовите групи, както винаги така и сега, имат готовност да се включат в не планувани мероприятия като селски събори, юбилеи и други тържества на територията на общината.

 • Фолклорна певческа група с ръководител Мариана Георгиева

Фолклорната певческа група съхранява традициите на народната песен. Самодейците се запознават с ритмиката и диалектните изрази на граовската песен, усвояват особеностите на народното пеене. В тях се възпитава мелодичен и метро ритмичен усет. Усилено се работи за художественото развитие и творческите изяви на децата. Групата участва във всички културни мероприятия на читалището, както и в общински културни изяви.

 • Вокална група “Брезичка” с ръководител Мариана Георгиева

Вокалната група съществува повече от 15 години. Основните цели, които си поставят преподавателката и самодейците са запознаване и усвояване на техниката на школуваното пеене, особеното звукоизвличане и оформяне на вокалите, възпитаване на мелодичен и на метро ритмичен усет, повишаване на певческата култура на децата, постигане на изразително и точно изпълнение, развиване на музикалните способности на изпълнителите.

 • Клуб “Съхрани българското”

Клуб “Съхрани българското” е учреден на 05 юни 2006 г. по идея на група ученици от VІІ – те класове на СОУ “Васил Левски” гр. Брезник. Те станаха част от националното движение под патронажа на президента Георги Първанов “Съхрани българското”. Клубът бе учреден с помощта на Националния координационен съвет на клубовете “Съхрани българското”, Интернет младежката медия “Светът” и читалище “Просвещение” гр. Брезник. Участниците създадоха музейна сбирка в училището, която непрекъснато обогатяват. В своята работа заснеха филм под заглавие “Минало, настояще и бъдеще на моя роден край”, както и филма “Сурова в Брезник” по време на Прегледа на сурвакарските игри – Брезник 2007 г.

 • Самодеен читалищен театър Брезник с ръководител Румяна Герова

След дългогодишно прекъсване, на сцената на читалището отново започна да изнася представления самодейният театър. С постановката “Таралеж” на Иван Радоев беше отбелязана 80-годишнината от рождението на незабравимия актьор и режисьор на самодейния театър – Леонид Суботинов.

 • Кръжок “Художествено слово” с ръководител Магделена Георгиева

Една незатихваща традиция на читалището. Създаден е през 1965 г. от Аспарух Денков – учител по български език и литература. В него участват читалищни дейци и ученици от СОУ “В. Левски”. На брезнишка сцена са поставяни рецитали с различна тематика – “Българио на теб”, “Земя като една човешка длан”, “Полъх от ябълков цвят” и много други.

 • Школа по английски език с ръководител Татяна Атанасова

Функционира от 2008 г. Обучават се курсисти, разделени в четири възрастови групи.

Читалище “Просвещение” има опит в реализирането на следните проекти:

 • Съборът “Видовден “ – ценно наследства от културното развитие на Брезнишко, финансиран от национален фонд “Култура“ - реализиран през месец юни 2001 година.
 • Финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете с българска литература – финансиран от Министерството на културата /МК/, реализиран 2002 г.
 • Ремонт на сградата на читалище “Просвещение” и закупуване на компютърна техника – финансиран от МК, реализиран 2004 г.
 • Обичаят “Сурова” – уникална традиция, част от народното културно наследство на Брезнишко – финансиран от Национален фонд “Култура”, реализиран 2005 г.
 • Ремонт на читалище “Просвещение” – финансиран от МК, реализиран 2005 г.
 • Финансова подкрепа на библиотеките за обновяването им с нова литература – финансиран от МК, реализиран 2006 г., 2007 г., 2008 г.
 • Закупуване на компютърна техника – финансиран от МК, реализиран 2006 г.
 • От социални помощи към осигуряване на заетост – поддържане на читалище “Просвещение” –финансиран от МТСП, реализиран 2007 г.
 • Допълваща субсидия от МК за развитието на художествената самодейност – 2009 г.

Читалище “Искра” с. Слаковци

Адрес: с. Слаковци, община Брезник.

Създадено през 1945 год.; Материална база –библиотека, киносалон с 133 места и 56 кв.м. разгърната площ за читалищна дейност.Библиотечен фонд - 4402 тома , набавени библиотечни материали – 45 тома ; Регистрирани читалищни членове – 30 ; Читалищни посещения за 2006 г. - 898 ;

Постоянно действащи колективи:

 • За художествено творчество – детска група и група за възрастни.
 • Сурвакарска група

Постоянна музейна етнографска сбирка

Читалище “Просвета” с. Бегуновци

Aдрес: с. Бегуновци, община Брезник. 

Създадено през 1928 год. Материална база – Библиотека – 60 кв. м.; Киносалон – 150 места; Малък салон – 50 места. Библиотечен фонд – 4210 т.; Набавени библиотечни материали – 10 т.; Абонирани периодични издания – 4 бр.; Читателски посещения – 810 Читалищни членове – 48

Постоянно действащи колективи:

 • Група за изворен фолклор
 • Сурвакарска група

Постоянна музейна етнографска сбирка

Читалище “Пробуда” с. Ноевци

Създадено през 1931 година.

Материална база – библиотека и киносалон, други помощни помещения.

Библиотечен фонд – 7604 т.; читателски посещения – 935

Постоянно действащи колективи:

 • Група за народни обичаи – деца
 • Група за народни обичаи – възрастни
 • Сурвакарска група с. Ноевци

Читалище “Пробуда” с. Кошарево

Създадено през 1931 година. Материална база : библиотека – 24 кв.м; киносалон с 200 места. Библиотечен фонд – 6020 т.; абонирани издания – 1 бр. ; няма нова литература.

Постоянно действащи колективи:

 • Детска певческа група – автентичен фолклор
 • Детска група за изворен фолклор.
 • Певческа група – възрастни
 • Сурвакарска група
 • Група за народни обичаи с. Кошарево

Читалище “Иво Войвода” с. Д. Секирна

Адрес: с. Долна Секирна, община Брезник. 

Създадено през 1928 година. Материална база - разгърната площ 100 кв. м – библиотека, др. помещения и киносалон с 50 места.

Библиотечен фонд – 4103 тома; читателски посещения – 350

Постоянно действащи колективи:

 • Певческа шесторка – възрастни
 • Група за народни обичаи – възрастни
 • Сурвакарска група

Читалище “Дебелец” с. Садовик

Адрес: с. Садовик, община Брезник. 

Създадено през 1928 година. Материална база – две помещения с площ 50 кв. м.

Постоянно действащи колективи:

 • Детска група за автентичен фолклор
 • Сурвакарска група

Читалище “ Милан Василев” с. Велковци

Адрес: с. Велковци, община Брезник. 

Създадено през 1928 г. Материална база - библиотека и киносалон с 211 места , помощни помещения. Библиотечен фонд – 4203 тома

Постоянно действащи колективи:

 • Сурвакарска група
 • Певческа група – деца
 • Смесена група за автентичен фолклор

Читалище “Просвета” с. Банище

Адрес: с. Банище, община Брезник. Създадено през 1920 г.

Постоянно действащи колективи:

 • Група за сурвакарски игри

Читалище “Светлина - Сопица - 1932 г.” с. Сопица

Адрес: с. Сопица, община Брезник. Създадено през 1932 г.

Постоянно действащи колективи:

 • Група за сурвакарски игри

Читалище “Христо Смирненски” с. Станьовци

Адрес: с. Станьовци, община Брезник. 

Регистрирано в ПОС през 2005 г.

Разполага с библиотечен фонд и се помещава в сградата на кметството.

Читалище “Победа - 2022” с. Горна Секирна

Адрес: с. Горна Секирна, община Брезник. Създадено през 2022 г.

Читалище “Ръждавец - 2023” с. Ръжавец

Адрес: с. Ръжавец, община Брезник. Създадено през 2023 г.

Читалище “Димитър Станимиров - 2024” с. Горна Секирна

Адрес: с. Горна Секирна, община Брезник. Създадено през 2024 г.

https://www.livechatalternative.com/