Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Чрез тази Харта общинската администрация поема ангажимент да спазва обявените
стандарти за качество на административното обслужване.

Хартата на клиента /№5/ е в сила от 11.05.2020 г., утвърдена със Заповед РД_2-269/11.05.2020 г. на кмета на община Брезник

Харта на клиента
Дата на публикуване: 09.02.2021