Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Основни дейности

1. Координира провеждането на здравната политика на територията на Общината;
2. Координира и контролира дейността на общинска фирма „Брезник фарм“;
3. Изготвя предложения до Общински съвет, свързани с дейности на Общината в сферата на здравеопазването;
4 Координира и контролира дейността на здравните кабинети към детските градини и училищата, включително и процесите по опазване и разширяване на материално-техническата база;
5. Осъществява партньорски взаимоотношения със специализираните звена на държавните институции, териториални структури на местно ниво при провеждане на здравната политика на Общината.
6. Изготвя отчети, анализи, информации и справки, свързани с дейността на общинското здравеопазване;
7. Създава необходимите условия за изпълнение на противоепидемични мерки.
8. Изготвя програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества;
9. Осигурява представители в Регионалните съвети по условия на труд;
10. Участва в общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове към тях в общините, които са административни центрове на области.
11. Осъществява методическа подкрепа и ръководи дейността на здравния медиатор.

https://www.livechatalternative.com/