Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Общинската администрация е структурирана в:

- управление;

- обща администрация с една дирекция;

- специализирана администрация с две дирекции;

- главен архитект и главен юрисконсулт;

- седем кметства с избор на 1 кмет /шест с назначаеми кметски наместници/;

- четиринадесет кметски наместничества.