Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.01.2024

Общинската администрация, при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

Общинската администрация е структурирана в:

- управление - кмет с двама заместник кметове;

- обща администрация с една дирекция;

- специализирана администрация с една дирекция, в т.ч. отдел Местни данъци и такси;

- главен архитект и секретар на община;

- четири кметства;

- шестнадесет кметски наместничества.

https://www.livechatalternative.com/