Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 02.11.2021

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева“ № 16, пк 2360

Геолокация: 42.740073536035005, 22.9059569432751

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45,

е-mаil: kmet@breznik.egov.bg

БУЛСТАТ 000386559

Жалби, предложения и запитвания могат да бъдат изпращани на имейла на общината или на обявените по-горе телефони.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността по отношение законосъобразността: по административен и по съдебен ред е съответния Административен съд.
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява, чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.
(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на Община Брезник и се регистрират в деловодно-информационната система на Общината по определения ред.
(2). За писмени предложения, сигнали и жалби се считат и получени в Община Брезник на посочената за кореспонденция електронната поща на Общината /kmet@breznik.egov.bg; obshtina_breznik@abv.bg/, когато са посочени всички данни на заявителя.
(3). Устните предложения, сигнали и жалби се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Брезник за резолюция.
(4). Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на Община Брезник, същите се регистрират в деловодната система в първия работен ден след получаване на заявлението.