Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Удовлетвореността на потребителите на  услуги в Община Брезник се определя по начини и пътища, регламентирани в Правилата за административно обслужване, в Наредбата за административното обслужване и др.

Настоящият доклад се  изготвя във връзка с изискванията на чл. 24 ал.8 от Наредбата за административното обслужване  /изм. Дв. Бр.9 от 2020г./, с оглед даване публичност на  информацията получена от обратната връзка с клиентите на общината.

https://www.livechatalternative.com/