Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.01.2024

арх. Десислава Парлапанска

Главният архитект:
1. Ръководи архитектурно-художественото оформление и изграждане на жилищната среда, съхранение на архитектурните исторически и културни паметници и опазване на сградния фонд.
2. Одобрява архитектурни и други проекти за обекти на територията на общината.  
3. Извършва административно-технически услуги по одобряване благоустройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване, съгласно ЗУТ.
4. Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подобрените устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа.
5. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите.
6. Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи.
7. Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение, второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и др.
8. Извършва проучвания и проверки по сигнали и молби на граждани и отговаря на същите.
9. Издава удостоверения в рамките на своята компетентност.
10. Ръководи дейността на  Общински  експертен съвет по устройство  на  територията ОбЕСУТ и методически подпомага “Дирекция ТСУ и ЕИ”.
11. Участва в приемателни комисии, назначени от РДНСК и в комисии, свързани с дейността на общината.
12. В изпълнение на някои от функциите си се подпомага от служителите в Дирекция “ТСУ и ЕИ”.
13. Изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на общината или посочени в длъжностната му характеристика.
14. Изработва и дава  информация, необходима за  осъществяването на комплексни административни  услуги.
 

https://www.livechatalternative.com/