Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C12

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2021

Секцията съдържа основните вътрешни правила, които използва в своята работа общинска администрация Брезник

https://www.livechatalternative.com/