Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Дирекция “Общинска собственост и пазарни отношения ” /ОСПО/ е специализирана администрация, включваща дейностите по стопанските дейности, селско и горско стопанство, търговия и пазарни  отношения, местните данъци и такси, общинска собственост.

Основни дейности:

1.    Издирва, проучва и комплектува документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;
2.    Проучва , комплектува и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост.
3.    Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти, държавна собственост.
4.    Издирва и съставя актове за незаети общински имоти.
5.    Подготвя описването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало.
6.    Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката на актовете, регистъра на решенията по реституционни претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите, общинска собственост.
7.    Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях.
8.    Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях.
9.    Изготвя проекти на решения на ОбС за разпоредителни действия с имоти, частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява.
10.    Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с наредбата по чл.8 от ЗОС .
11.    Координира и контролира процедурите, предвидени в ЗУТ, касаещи имотите, общинска собственост.
12.    Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им.
13.    Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти и изземване  на неправомерно ползвани земеделски  земи  по ЗСПЗЗ..
14.    Изготвя споразумения към договори за отдаване под наем и предизвестия за прекратяването им.
15.    Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби декларации и обстоятелствени проверки.
16.    Организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти, общинска собственост.
17.    Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане.
18.    Води на отчет постъпленията от приватизирани или дадени под наем общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания и справки до кмета на общината и главния юрисконсулт.
19.    Подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии  за общински обекти и дейности в съответствие с ЗК и  Наредбата за концесиите в общината.
20.    Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонт и поддръжката им.
21.    Води регистрите за приватизация и след приватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване публичните регистри за процеса на приватизация и след приватизационен контрол.
22.    Организира,  координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината и участва в комисията по картотекиране на жилищно нуждаещите се.
23.    Изготвя предложения до кмета на общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища, подготвя необходимите документи, свързани с ползването на общинския жилищен фонд.
24.    Подготвя информация за общинските имоти   в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастър.
25.    Организира поддръжката и ремонта на сградите на общинската администрация, кметствата и кметските наместничества, съвместно с Дирекция “ТСУ и ЕИ ”.
26.    Осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й.
27.    Подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнение на бизнес-програмите; изготвя предложения до Общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските търговски дружества .
28.    Води регистъра на общинските търговските дружества  с общинско имущество  и координира  дейността  им. 
29.    Извършва процедури по категоризация на заведения за хранене и подслон, води регистъра по издадените удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория.
30.    Консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия.
31.    Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки от    емлячните регистри.
32.    Издава удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи.
33.    Осъществява контрол по приложението на чл. 34 от ЗСПЗЗ, участвува в комисия по изземване на неправомерно ползвани земеделски земи и изготвя заповеди за това, както и актове за нанесени щети и нарушения.
34.    Събира и обобщава информация за НСИ и областната служба “Земеделие и гори”, относно растениевъдството и животновъдството в общината.
35.    Води регистър на пчеларите в общината.
36.    Осъществява контакти с кооперации, фирми, животновъди и земеделски производители в рамките на правомощията си за подпомагане и развитие на производството.
37.    Изготвя предложение до Общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и гори, общинска собственост.
38.    Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем и разпореждане със земеделски земи и гори,  след решение на ОбС и подготвя съответните договори за отдаване под наем.
39.    Прави предложения за отреждане на площи за търговска дейност и услуги.
40.    Утвърждава и контролира работното време на обектите за търговско и битово обслужване на населението.
41.    Организира и контролира редовното снабдяване, търговско и битово обслужване на населението, точното тегло, размера и качеството на стоките  по закона за защита на потребителите.
42.    Контролира етикетирането на стоките в търговската мрежа и пазарите.
43.    Прави предложения за подобряване съобщителните услуги на населението от общината и отговаря за работата на съобщителните съоръжения в общинската администрация и кметствата.
44.    Разработва варианти и внася за утвърждаване от Общинския съвет наредби и тарифи отнасящи се до собствеността, икономическите дейности, данъците, таксите и пазарните отношения на общината.
45.    Извършва  инкасиране на суми от административни такси, наеми, ползване на маси, тротоарни площи и други, съгласно приетата от Общински съвет наредба.
46.    Извършва административно  обслужване на населението и каса  приходи в ЦАО,  а при нужда същата подпомага  отдел ”МДТ”. Осъществява  комплексно  административно  обслужване.
47.    Организира дейността по маркиране и издаване на разрешителни за  сеч на дървета  извън горския  фонд  , както  и по регистрирането и стопанисването  на  общинските  гори.
48.    Изпълнява и други функции възложени със заповед от кмета на общината.
49.    Изготвя предложения до Общинския съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от ЗМДТ и тарифите към нея.
50.    Съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината.
51.    Организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми.
 

https://www.livechatalternative.com/