Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Основни дейности

1. Изготвя общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
2. Координира дейността на спортните клубове на територията на общината; 
3. Координира ползването на материалната спортна база, следи за правилното разходване средствата за ОСК „ Чорни“ и прави предложения за по-добра организация.
4. Подпомага и координира дейността на спортните клубове за подобряване на здравното и физическо развитие на гражданите и постигане на високи спортни резултати;
5. Участва в областен съвет към областна администрация за развитие на спорта;
6. Координира дейностите между спортните клубове и частния сектор за по-добро развитие на масовия спорт;
7. Следва политиката на Министерството на младежта и спорта; разработва и реализира общинска стратегия за младежка политика;
8. Изготвя годишен спортен календар.
9. Проучва потребностите, интересите и проблемите на младежта;
10. Инициира, стимулира и подпомага младежките партньорства на всички равнища, в. т. ч. и с органите на местната власт;
11. Осъществява контакти с различни организации и институции на международно, национално, регионално, местно равнище, имащи отношение към работата с младежта;
12. Организира масови младежки спортни прояви. 
13. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети и комисии.
 

Общински план за младежта за 2022 г.
Дата на публикуване: 01.04.2022

https://www.livechatalternative.com/