Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Програмата за управление на Община Брезник за мандат 2019 – 2023 г. е разработена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. 

Приета e с решение №109, протокол №4/28.04.2020 год. на ОбС – Брезник

https://www.livechatalternative.com/