Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Състав на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Брезник

Председател:   Мария Добревска – зам.-кмет на община Брезник 

Членове:

1. Милен Миленков – Главен юрисконсулт на община Брезник ;
2. Пламен Георгиев – Инспектор ДПС към РУ - Брезник;
3. Ивелина Ангелова – Директор на ОУ “Хр. Смирненски“ с. Ноевци;
4. Емилия Мартинова –  Гл. социален работник в Отдел „ЗД”;
5. Милена Тинкова - Социален работник в Отдел „ЗД”;
6. Евелина Антова – Педагогически съветник в СУ „В. Левски”;
7. Ирена Асенова – Обществен възпитател;
8. Светлана Михайлова – Обществен възпитател;;
9. Емилия Малинова – Обществен възпитател;
10. Диана Крумова – Педагог;
11. Борис Борисов – Обществен възпитател;
12. Даниела Захова – Здравен медиатор в община Брезник
   

Отчетен доклад на МКБППМН за 2021 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022

Отчетен доклад на МКБППМН за 2020 г.
Дата на публикуване: 25.03.2022

Отчетен доклад на МКБППМН за 2019 г.
Дата на публикуване: 18.05.2021