Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 16.04.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на рекламно-информационните елементи на територията на общината

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на разрешителните за водовземане

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти-общинска собственост

Регистър на публичната общинска собственост

Регистър на частната общинска собственост

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет мандат 2015-2019 г.

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на културните институти в община Брезник

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Регистър на обществените поръчки

Регистър на дървета с историческо значение

Регистър на дълготрайни декоративни дървета

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистър на даренията

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър по приватизация

Регистър на концесиите

Регистър на язовирите

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Брезник

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Брезник

Регистър на спортните клубове в община Брезник

Регистър на лекарските практики

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Регистър на заявленията за достъп до информация

Списък на издадените общи административни актове

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии