Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 16.04.2021
Последна актуализация: 17.04.2024

Регистър за одобрените подробни устройствени планове

Регистър на техническите паспорти

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър за решенията /разрешенията/ за изработване на подробни устройствени планове и заповедите за измененията им

Регистър на въведените в експлоатация строежи, съгласно разпоредбата на §84 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ

Регистър на рекламно-информационните елементи на територията на общината

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на разрешителните за водовземане

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти-общинска собственост

Регистър на публичната общинска собственост

Регистър на частната общинска собственост

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на културните институти в община Брезник

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

Регистър на дървета с историческо значение

Регистър на дълготрайни декоративни дървета

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистър на даренията

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на социални институти и услуги

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър по приватизация

Регистър на концесиите

Регистър на язовирите

Държавен план-прием за гимназиите на територията на община Брезник

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Брезник

Регистър на спортните клубове

Регистър на лекарските практики

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала

Регистър на заявленията за достъп до информация

Списък на издадените общи административни актове

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Регистър на сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на община Брезник

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в община Брезник

Публичен регистър за провеждане на местен референдум

Регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване, обектът, за изграждането на който имотът се предвижда за отчуждаване, и подробният устройствен план, въз основа на който имотът се отчуждава

https://www.livechatalternative.com/