Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0FK4
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP0FI6

Обявления -

Дата на публикуване: 28.05.2021
Последна актуализация: 02.11.2021

Eлектронно заявление за гласуване по настоящ адрес

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
 - През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
- Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
- Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 


         На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на 6 октомври 2021 г. от 10:30 часа в читалище „Просвещение-1870“, гр. Брезник (малък салон) ще бъдат проведени консултации за сформиране съставите на СИК в Община Брезник за изборите за Президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание, които са:
-партия „Има такъв народ“;
-коалиция „ГЕРБ-СДС“;
-коалиция „БСП за България“;
-коалиция „Демократична България – обединение“;
-партия „ДПС“;
-коалиция „Изправи се! Мутри вън!“.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени
При консултациите участващите партии и коалиции следва да представят:
1.Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2.Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
3.Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1 .

Предложените членове за състав  на СИК следва  да  отговарят на изискванията на чл. 95  и  чл. 96  от  Изборния кодекс.

В рамките на консултациите за  СИК ще се  преговаря и за  квотите  на Подвижните секционни  избирателни комисии (ПСИК). 

Районните избирателни комисии (РИК) назначават съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в срок до                           19 октомври 2021 г. и съставите на ПСИК за избиратели с трайни увреждания не               по-късно от 3 ноември 2021 г. и утвърждават списъка на резервните членове.
      
         

 

https://www.livechatalternative.com/